Tio tips för kundenkäten

2014/12/04 • Marie Onäng

Webbaserade gratis enkätverktyg gör det lättare än någonsin att få feedback från kunder. Med genomtänkta frågor tar du snabbt reda på vad kunden tycker och vad som skulle krävas för att öka din omsättning.

I en tid då nästan alla målgrupper är nåbara via internet och e-post, är webbaserade enkäter ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att få ditt erbjudande utvärderat. Syftet kan vara att undersöka kundnöjdheten, förstå hur din affärsidé kan utvecklas eller att ge dig ett bättre utgångsläge vid en konsultation.

Jämfört med traditionella marknadsundersökningar, som är både dyra och tar tid att genomföra, kan du med en webbenkät få information snabbt och med hög svarsfrekvens.

Dock finns det som med alla strategiska redskap både utmaningar och direkta fallgropar att undvika. Regel nummer ett är att ha syftet med undersökningen klar för sig och inte frestas att kasta in »nice-to-know-frågor«. Många känner ett spontant motstånd mot att bjuda företag på sin tid. Det gäller att se till att kunden eller dina potentiella kunder ser enkäten som relevant rakt igenom, och inte känner sig besvärade av antalet frågor. Likt all annan kommunikation speglar enkäten ditt varumärke.

Följ våra tio tips till en lyckad webbenkät och upptäck hur mycket information dina kunder bjuder på, bara du frågar.

Fem gratisverktyg

Google forms. Ett alternativ till Google Drive. Kan användas utan begränsningar av antal frågor och respondenter. Lättarbetat. www.drive.google.com

SurveyMonkey. I gratisversionen kan du ställa tio frågor till max 100 respondenter. www.sv.surveymonkey.com

Surveymesh. Intuitivt verktyg, ingen begränsning på antal frågor eller respondenter. www.surveymesh.se

Enkät. Gratisversionen erbjuder två enkäter som kan skickas till max 75 respondenter. www.enkät.se

Survey Expression. Snygg och smidig lösning. I gratisversionen kan du skicka ut varje enkät till 50 respondenter per månad. www.surveyexpression.com

Tio tips för en lyckad enkät

1. Ha ett tydligt syfte. Vad vill jag veta och varför? Frestas inte att lägga till frågor om annat.

2. Tänk på språket. Håll språket enkelt för att undvika misstolkningar, fråga bara en sak i taget.

3. Styr inte svaren. Använd inte ledande formuleringar, och i flervalsfrågor se till att svarsalternativen täcker alla möjliga svar.

4. Tvinga fram en åsikt. Skippa kanske/lagom/ varken eller till förmån för olika grader av bra och dåligt, samt ett vet ej.

5. Flerval funkar bäst. Använd huvudsakligen flervalsfrågor, men lämna plats för respondenten att skriva fritt på slutet för att  få nyansera sina svar och  ge eventuella tips och önskemål.

6. Håll en röd tråd. Tålamodet är kort – placera kärnfrågorna först och se till att man upplever att det finns en röd tråd genom enkäten. Den ska upplevas som snabb, okomplicerad och meningsfull.

7. Ställ enhetliga frågor.  Håll dig till likartad utformning av frågorna (till exempel samma skala: mycket dåligt – mycket bra), så att respondenten kan hålla farten uppe.

8. Fråga minst 30. En enkel webbundersökning kommer inte att ge dig ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser. Men man brukar säga att runt 30 besvarade enkäter ger god vägledning till vad målgruppen som helhet känner.

9. Gör en test. Skicka aldrig ut en undersökning utan att först ha testat den på ett par personer.

10. Slarva inte. Språket ska vara korrekt, eventuella länkar ska fungera och det ska tydligt framgå vem som frågar. En slarvig enkät påverkar kundens känsla för ditt varumärke negativt.