Bli medlem
HemAnställning & trygghetInkomstförsäkring – SäljareFörsäkringsvillkor – Inkomstförsäkring

Försäkringsvillkor – Inkomstförsäkring

Vad innebär inkomstförsäkring hos Säljarnas?

En inkomstförsäkring för säljare innebär att det ska vara möjligt att leva på sin inkomst även vid arbetslöshet. Enbart ersättning från arbetslöshetsförsäkringen innebär att de av Säljarnas medlemmar som har en månadsinkomst över a-kassans ersättningstak (för närvarande 25 025 kr/månad) inte får ett tillräckligt skydd vid arbetslöshet. Inkomstförsäkringen minskar gapet mellan den faktiska lönen och a-kassans ersättning. Försäkringen består av följande delar:

  • Obligatorisk basförsäkring, som försäkrar månadsinkomster upp till 50 000 kronor i som längst 60 ersättningsdagar. Basförsäkringen ingår som en del av medlemskapet i Säljarnas och det är Säljarnas som betalar premien för försäkringen. Läs mer under A.
  •  Frivillig tilläggsförsäkring – tid, som förlänger inkomst-försäkringens ersättningsperiod med upp till 60 dagar. Du som är medlem i Säljarnas och som är ansluten till basförsäkringen har rätt att ansöka om tilläggsförsäkringen. Du betalar själv premien för tilläggsförsäkring-en. Läs mer nedan under B.

Bliwa Skadeförsäkring AB (Bliwa) är försäkringsgivare, se fullständiga kontaktuppgifter nedan. För försäkringarna gäller det gruppavtal som Säljarnas och Bliwa ingått, ansökningshandlingar, denna förköpsinformation, fullständiga försäkringsvillkor samt det försäkringsbesked som utfärdas när försäkringen tecknats, och därefter om och när försäkringen förändras på något väsentligt sätt.

a. Basförsäkring

Om du inte har fyllt 64 år (till och med den månad då du fyller 64 år) och är medlem i Säljarnas omfattas du av bas-försäkringen. Det är Säljarnas som ansluter dig till basförsäkringen, du behöver alltså inte själv göra någon ansökan eller liknande. Basförsäkringen gäller som längst till och med månaden före den då du fyller 65 år och försäkrar månadsinkomster upp till 50 000 kronor i som längst 60 dagar. Med medlem i Säljarnas avses i denna förköpsinformation den som är yrkesaktiv eller arbetslös medlem i Säljarnas.

b. Frivillig tilläggsförsäkring – tid

Om du omfattas av basförsäkringen, se ovan under A, kan du välja att ansöka om frivillig tilläggsförsäkring – tid. Genom tilläggsförsäkring – tid kan du förlänga inkomstförsäkringens ersättningsperiod med 60 dagar. Den längsta tid som kan försäkras är därmed totalt 120 dagar (60 dagar från basförsäkringen och 60 dagar från tilläggsförsäkring – tid).

För att tilläggsförsäkring – tid ska kunna beviljas krävs att du omfattas av basförsäkringen, att du inte har fyllt 63 år (till och med den månad då du fyller 63 år) samt att du inte är uppsagd eller gör anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd vid tidpunkten för ansökan om tilläggsförsäkring – tid.

Om ovanstående villkor är uppfyllda träder tilläggsförsäkring – tid i kraft den dag då ansökan kom in till Bliwa, under förutsättning att premien därefter betalas i rätt tid samt att övriga villkor är uppfyllda.

Om du blir arbetslös och har rätt till ersättning från bas-försäkringen, påbörjas utbetalningen från tilläggsförsäkring – tid direkt efter att basförsäkringens 80 ersättnings-dagar har betalats ut. Detta gäller under förutsättning att villkoren för rätt till ersättning är uppfyllda. Tilläggsförsäkring – tid har alltså ingen egen karenstid. Tilläggsförsäkring – tid gäller som längst till och med månaden före den då du fyller 65 år.

För att ha rätt till ersättning från tilläggsförsäkring – tid måste du uppfylla kravet på kvalificeringstid. Kvalificeringstiden är 12 månader, vilket innebär att du måste ha omfattats av både tilläggsförsäkring – tid och basförsäkringen samt ha varit medlem i både a-kassan och Säljarnas under de senaste 12 månaderna innan arbetslöshetens inträde för att ha rätt till ersättning.  Under de senaste 12 månaderna före arbetslöshetens inträde får du inte ha gjort anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

Vad kostar tilläggsförsäkring – tid?

Det är du själv som ansöker om tilläggsförsäkring – tid och betalar premien för den.

c. Gemensamma bestämmelser

Inkomstförsäkring – Ersättningsdagar

Om du omfattas av inkomstförsäkringen kan du få försäkringsersättning under högst 120 dagar (60 dagar från basförsäkringen och 60 dagar från tilläggsförsäkring – tid) med 22 ersättningsdagar per månad. A-kassan har en karenstid innan arbetslöshetsersättningen betalas ut. Under karenstiden har du ingen rätt till ersättningsdagar från inkomstförsäkringen. Med inkomstförsäkringen motsvarar din totala ersättning, inklusive ersättning från a-kassan och övriga ersättningar (exempelvis från TRR), upp till cirka 80 procent av din månadsinkomst efter skatt under de 200 första dagarna i a-kassans ersättningsperiod.

Om du har ersättningsdagar kvar i inkomstförsäkringen efter dag 200 i a-kassans ersättningsperiod blir den totala ersättningen upp till cirka 70 procent av din normalinkomst efter skatt. Om du till någon del har beviljats allmän pension, blir istället den totala ersättningen upp till 65 procent av din normalinkomst. Om du har förbrukat alla ersättningsdagar i a-kassans ersättningsperiod och beviljas en ny ersättningsperiod hos a-kassan följer Bliwa a-kassans nya beslut vad gäller ersättningens storlek och beräknar ersättningen utifrån samma procentsats som a-kassan. Vid beräkning av ersättningen utgår Bliwa från den normalinkomst som a-kassan fastställer vid arbetslöshetens inträde eller i samband med att rätten till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning först inträtt.

Du kan aldrig få ersättning baserad på en högre inkomst än normalinkomsten. Du kan heller aldrig få ersättning baserad på en högre månadsinkomst än den försäkrade månadsinkomsten. Se vidare i de fullständiga försäkrings-villkoren.

När a-kassan fastställer normalinkomstens storlek görs det normalt utifrån de senaste 12 månaderna. Vid ändrad lön kan det då dröja upp till 12 månader innan normalinkomstens storlek är samma som den faktiska lönen. På Bliwas webbplats (www.bliwa.se/saljarnas) finns en räknesnurra. Med den kan du enkelt beräkna den sammanlagda ersättning du kan få från a-kassan och Säljarnas inkomstförsäkring.

Vad krävs för att få inkomstförsäkring?

För att få inkomstförsäkring vid arbetslöshet krävs det att följande villkor är uppfyllda:

1. A-kassan betalar ut inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning till dig, eller Försäkringskassan betalar ut aktivitetsstöd till dig på samma nivå som a-kassan, till följd av ditt deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Det senare gäller med undantag för Arbetsförmedling-ens program Arbetslivsintroduktion.

2. Arbetslösheten är ofrivillig, det vill säga du har inte sagt upp dig själv utan godtagbart skäl eller skiljts från arbetet på grund av otillbörligt uppförande.  Om a-kassan beslutar om så kallade avstängda dagar betalas ingen försäkringsersättning ut från Bliwa för den ersättningsperioden från a-kassan. 3. Du har en av a-kassan fastställd normalinkomst som överstiger inkomsttaket enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

3. Du har en av a-kassan fastställd normalinkomst som överstiger inkomsttaket enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

4. Du uppfyller kravet på kvalificeringstid, vilket bland annat innebär att du har varit medlem i Säljarnas och omfattats av försäkringen under en sammanhängande period på 12 månader direkt före arbetslöshetens inträde. Separat kvalificeringstid gäller för respektive försäkring. Med arbetslöshetens inträde avses den dag då du, för första gången under försäkringstid hos Bliwa och vid varje ny ersättningsperiod från Bliwas inkomstförsäkring, ställer dig till arbetsmarknadens förfogande genom att anmäla dig till Arbetsförmedlingen som arbetssökande eller, i förekommande fall, den dag du påbörjar ett arbetsmarknadspolitiskt program som ger rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan, se vidare i försäkringsvillkoren. Du ska även sakna förvärvsinkomst på den delen ersättning söks för. Du måste vara medlem i Säljarnas och omfattas av respektive försäkring under hela tiden utbetalning sker från försäkringen.

5. Du har inte gjort anspråk på arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd under de senaste 12 månaderna omedelbart före arbetslöshetens inträde.

6. Du har gjort en skriftlig ansökan om ersättning från för-säkringen. Din ansökan ska du göra så snart som möjligt efter att du blivit arbetslös. Blankett kan du skriva ut från www.bliwa.se/saljarnas eller ansöka direkt på webben.

Observera att det är a-kassan som bedömer om villkoren i punkterna 1 – 3 är uppfyllda. Det innebär att Bliwa inte gör någon egen bedömning av om du blivit uppsagd eller sagt upp dig själv eller av normalinkomstens storlek. Istället föl-jer Bliwa helt a-kassans bedömning i dessa frågor. Observera också att din rätt till ersättning från basförsäkringen och tilläggsförsäkringarna bedöms separat.

Den som vid arbetslöshet fått ersättning för hela ersättningstiden (80 eller 120 ersättningsdagar) och därefter åter blir arbetslös, har 12 månaders återkvalificeringstid.En skadeanmälan till Bliwa gör du skriftligt på en blankett som du kan skriva ut från www.bliwa.se/saljarnas eller beställa från Bliwa.

Om du tidigare har omfattats av försäkring vid arbetslöshet

Om du tidigare har omfattats av försäkring vid arbetslöshet via någon annan organisation än Säljarnas kan du få tillgodoräkna dig kvalificeringstid från denna i Säljarnas försäkring om du blir arbetslös. Se vilka försäkringar som räknas som likvärdiga på www.bliwa.se/saljarnas under rubriken ”Om försäkringen”. För att få tillgodoräkna dig kvalificeringstid i inkomstförsäkring genom annat förbund krävs dock att den tidigare inkomstförsäkringen, medlemskapet i det andra förbundet och i en arbetslöshetskassa gällde under obruten tid fram till dess att medlemskapet i Säljarnas och inkomstförsäkringen i Bliwa började gälla. Detta gäller för såväl bas- som tilläggsförsäkringarna. Kvalificeringstid kan tillgodoräknas från en basförsäkring till en annan basförsäkring och från en tilläggsförsäkring till en annan tilläggsförsäkring, som Bliwa bedömer vara likvärdig.

Om du tidigare fått ersättning från en inkomstförsäkring som du omfattats av före du omfattades av Säljarnas inkomstförsäkring och på nytt blir arbetslös inom 12 månader från det att tidigare arbetslöshet upphörde kan du ha rätt till ersättning från Säljarnas inkomstförsäkring. Det krävs dock att de förutsättningar som anges i ovanstående stycke är uppfyllda.

Inkomstförsäkring – hur länge?

Vår inkomstförsäkring gäller som längst till och med månaden före den då du fyller 65 år. Om avtalet mellan Säljarnas och Bliwa sägs upp kan försäkringarna komma att upphöra före dess. Försäkringarna slutar också att gälla om du inte längre är medlem i Säljarnas. Försäkringarna kan dessutom sägas upp av Bliwa, till exempel om premien inte betalas i rätt tid. Du kan välja att avstå från försäkringsskyddet i basförsäkringen. Tilläggsförsäkringen kan du säga upp när som helst. Försäkringen innehåller inget efterskydd.

Samordning och återkrav

Ersättningen från Säljarnas inkomstförsäkring samordnas med övriga ersättningar, som du får till följd av din arbetslöshet (från a-kassan, annan försäkring) eller beviljad all-män pension, så att den totala ersättningen inte överstiger följande nivåer:

  • 80 procent (dag 1-200 i a-kassans ersättningsperiod)
  • 70 procent (från dag 201 i a-kassans ersättningsperiod)
  • 65 procent (till exempel vid beviljad allmän pension).

I samtliga fall gör Bliwa ett schablonavdrag på den av a-kassan fastställda normalinkomsten motsvarande ordinarie statlig och kommunal skatt enligt skattetabell 30 kolumn 5. Samordningsregeln kan innebära att du inte får full ersättning från inkomstförsäkringen. Bliwa har dessutom rätt att återkräva utbetald ersättning som överstiger 80, 70 respektive 65 procent av din normalinkomst efter ovan beskrivet schablonavdrag.

e. övriga bestämmelser

Om Bliwa försäkring

Bliwa är ett vinstutdelande aktiebolag som ägs av Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt. Bliwas verksamhet står under Finansinspektionens tillsyn och har sitt säte i Stockholm. Information om Bliwas ekonomiska ställning kan erhållas genom Bliwas senast fastställda årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig på Bliwas hemsida www.bliwa.se och kan också beställas efter annan kontakt med Bliwa.

Skatt på inkomstförsäkring

Det förekommer ingen skatt på inkomstförsäkring. Den är således skattefri.

Försäkringsvillkor – inkomstförsäkring

Detta är en kortfattad beskrivning av Säljarnas inkomstförsäkring. De fullständiga försäkringsvillkoren kan du skriva ut från www.bliwa.se/saljarnas eller beställa från Bliwa.

Tillämplig lag med mera

För försäkringen gäller försäkringsrörelselagen (2010:2043),  försäkringsavtalslagen (2005:104) och svensk lag i övrigt. Bliwa tillhandahåller försäkringsvillkor och all annan information på svenska. Domstolsprövning av dessa villkor eller av försäkringen i övrigt ska ske i Sverige med tillämpning av svensk lag.

Ändring av försäkringsvillkoren

Bliwa har rätt att ändra försäkringsvillkoren under löpande försäkringstid om ändringen behövs på grund av försäkringens art eller någon annan särskild omständighet, som ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets föreskrift. En ändring som beror på ändrad lag, lagtillämpning eller myndighets föreskrift, samt bagatellartade ändringar, kan börja gälla omedelbart. Andra ändringar börjar gälla 1 månad efter att Bliwa meddelat ändringen. Bliwa har också rätt att meddela nya försäkringsvillkor i samband med att försäkringen förnyas.

Preskription

Den som vill göra anspråk på försäkringsersättning måste väcka talan mot Bliwa inom 3 år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom 10 år från det att anspråket tidigast kunde göras gällande. Annars går rätten till ersättning förlorad. Om anspråk har framställts till Bliwa inom denna tid, är fristen enligt första meningen alltid minst 6 månader från det att Bliwa meddelat sitt slutliga ställningstagande till anspråket.

Behandling av personuppgifter

Bliwa är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter du lämnar till Bliwa eller som Bliwa får om dig. Bliwa behandlar dina personuppgifter i enlighet med PuL och Bliwas etiska regler. Du har rätt att få ut information om vilka personuppgifter Bliwa har om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Fullständig information om hur och för vilka ändamål Bliwa hanterar personuppgifter finns på Bliwas hemsida  www.bliwa.se och i försäkringsvillkoren.

Om vi inte är överens

Om du är missnöjd med Bliwas beslut ska du i första hand ta kontakt med Bliwa.

Om du har ett konkret klagomål på ett ärende kan du framställa det till Bliwa skriftligt, per telefon, fax eller e-post. I första hand vill vi att du kontaktar den som har handlagt ditt ärende för en omprövning.  Om du därefter fortfarande inte är nöjd med handläggarens beslut ska du kontakta den som är klagomålsansvarig på Bliwa. Skriv då till Bliwa, Klagomålsansvarig, Box 5125, 102 43 Stockholm eller skicka e-post till: klagomalsansvarig@bliwa.se. Bliwa behandlar klagomål snabbt och lämnar dig besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom 2 veckor.

Om du, efter omprövning av Bliwa, fortfarande inte är nöjd kan ärendet prövas av Bliwa Skadeförsäkrings För-säkringsnämnd, Box 5125, 102 43 Stockholm.

Allmänna upplysningar och vägledning i försäkrings-frågor kan lämnas av Konsumenternas försäkringsbyrå, telefon: 0200-22 58 00, samt av konsumentvägledaren i din kommun.