Bli medlem
HemAnställning & trygghetPermission och tjänstledighet

Permission och tjänstledighet

Det finns en mängd lagar som ger den anställde rätt till ledighet inom den privata sektorn. Exempel är ledighet för vård av barn, semester och studieledighet. I flertalet av de väsentligaste kollektivavtalen regleras möjligheterna till permission, tjänstledighet och annan ledighet.

Permission från jobbet

Definitionen för permission är »kort ledighet med lön« och beviljas i regel bara för del av arbetsdag. Arbetsgivaren har ensam bestämmanderätt om permission från jobbet ska beviljas. Praxis på när permission beviljas skiljer sig från arbetsgivare till arbetsgivare.

Permission från jobbet beviljas normalt vid:

  • Eget bröllop
  • Egen 50-årsdag
  • Hastigt påkommande sjukdomsfall inom tjänstemannens familj
  • Nära anhörigs död, begravning eller gravsättning

När det gäller de två sistnämnda punkterna kan permission beviljas för en eller flera dagar. Där påsk-, midsommar- och julafton ej är sedvanliga fridagar bör permission beviljas under dessa dagar i den mån så kan ske utan olägenhet för verksamheten i företaget.

Rätt till tjänstledighet

Definitionen för tjänstledighet är »ledighet minst en dag utan lön«. Du kan få rätt till tjänstledighet om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget eller organisationen. På den privata sektorn saknas motsvarande regler för tjänstledighet som återfinns på den statliga sektorn.

Vård av nära anhörig

Du har rätt till tjänstledighet för att vårda en svårt sjuk nära anhörig enligt lagen om ledighet för närståendevård. Under denna period kan du få närståendepenning från Försäkringskassan. Denna rätt är begränsad till 100 dagar per sjuk person, och dagarna kan delas mellan flera vårdare.

Vid studier

Enligt Studieledighetslagen kan du få tjänstledighet för studier om du uppfyller kvalificeringstiden. För att tjänstledigheten ska börja gälla krävs det att din arbetsgivare beviljar ansökan, så lämna in din ansökan med god framförhållning.

Prova nytt arbete

Det finns ingen generell rätt för tjänstemän i privat sektor att få tjänstledighet för att prova ett nytt jobb. Däremot kan du ansöka om ledighet, och om din arbetsgivare kan bevilja den, finns det inga hinder för en överenskommelse. Om du har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom kan du enligt lag ha rätt till ledighet för att prova ett annat arbete som en del av din rehabilitering.

Bedriva egen näringsverksamhet

Om du har varit anställd i minst sex månader har du rätt till tjänstledighet i upp till sex månader för att prova på att driva egen verksamhet. Verksamheten får inte konkurrera med din arbetsgivares verksamhet och får inte orsaka väsentlig olägenhet för arbetsgivaren, exempelvis stora kostnadsökningar eller obalanser i arbetet.

Annan ledighet

Annan ledighet beviljas för del av dag med löneavdrag om arbetsgivaren finner att så kan ske utan olägenhet för verksamheten i företaget.