Bli medlem
HemKunskap & inspirationLagarKonsumentköplagen

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen är en svensk lag som gäller när en privatperson köper en vara av en näringsidkare. Lagen handlar framför allt om vilka krav köparen kan ställa på säljaren om det är fel på varan eller om den levereras för sent.

När gäller konsumentköplagen?

Konsumentköplagen gäller vid

 • köp av varor – vare sig de är nya eller begagnade eller köpta på rea
 • förmedling – när en näringsidkare förmedlar ett köp mellan två konsumenter. Då svarar både förmedlaren och säljaren för säljarens skyldigheter.

När gäller inte kosumentköplagen?

 • när en privatperson köper av en annan privatperson
 • när köparen är ett bolag, en förening eller ett dödsbo
 • vid köp av fast egendom eller värdepapper.

Lagen är tvingande. Säljaren kan alltså inte ge köparen sämre avtalsvillkor än lagen medger. Däremot kan han alltid ge bättre villkor.

Vad ska köparen betala – och när?

Har överenskommelse träffats med säljaren om ett bestämt pris gäller det. Om säljaren och köparen inte har kommit överens om ett pris före köpet ska köparen betala ett ”skäligt pris”, det vill säga vad som anses vara ett vanligt pris för varan. Om säljaren och köparen inte kommit överens om annat ska köparen betala när säljaren kräver det – men inte förrän varan levererats.

Vad är skälig tid i konsumentköplagen?

Varan ska avlämnas inom ”skälig tid”, från köpet räknat. Skälig tid i Konsumentköplagen är om konsumenten reklamerar varan inom två månader från att felet upptäckts. Man kan också komma överens om en bestämd tidpunkt eller om leverans på begäran. Varan är avlämnad när den tagits om hand av köparen.

Grundregeln vid avlämnande av varor är att de ska lämnas i säljarens affär. Men man kan också komma överens om att varan ska levereras exempelvis till köparens bostad eller att den ska hämtas hos en tillverkare. Om säljaren ska transportera varan till köparen anses den avlämnad när den till exempel lagts i brevlådan eller ställts på köparens tomt. Däremot inte om den ställts utanför köparens lägenhetsdörr.

Säljaren betalar transporten om inte annat överenskommits. Om köparen hämtar varan, får köparen betala transporten. Säljaren bär risken om varan till exempel förstörs eller kommer bort innan den avlämnats. Om överenskommelse träffats om öppet köp har köparen ansvaret för varan tills köparen lämnat tillbaka den.

Köparens rättigheter vid försening

Om köpt vara ej är levererad till privatperson i tid, kan köparen:

 • hålla inne med betalning som motsvarar vad förseningen kostat köparen
 • kräva att säljaren levererar varan
 • häva köpet, det vill säga ta tillbaka det, om förseningen är väsentlig
 • kräva ersättning för ekonomisk skada (skadestånd).
 • enligt Konsumentköplagen kan köparen häva köpet eller kräva ersättning i de fall där köparen meddelar säljaren inom skälig tid. Annars mister han den rätten.

Konsumentköplagen – Fel på vara

För att lagen ska gälla måste varan vara felaktig. Det är den till exempel när:

 • den inte stämmer med vad köparen och säljaren kommit överens om i fråga om typ av vara, mängd, kvalitet och förpackning
 • det inte finns med nödvändiga anvisningar om montering, användning,
  förvaring och skötsel
 • den inte är ”lämpad för sitt ändamål”, till exempel om ett regnplagg inte står emot regn
 • den inte är förpackad på vanligt sätt eller på ett sätt som behövs för att skydda varan
 • säljaren inte upplyst köparen om egenskaper eller användning och det har
  påverkat köpet
 • varan är farlig eller uppenbart oduglig
 • varan sålts i befintligt skick och är i sämre skick än köparen rimligtvis hade kunnat räkna med
 • varan inte stämmer överens med reklamuppgifter som säljaren känt till (eller borde känt till).

Köparens rättigheter vid fel

Om varan är felaktig har köparen rätt att

 • hålla inne en del av betalningen som säkerhet för kraven
 • kräva att felet avhjälps eller att köparen får en ny, felfri vara. Det ska ske inom rimlig tid, kostnadsfritt och utan stort besvär för köparen
 • kräva prisavdrag eller ersättning för reparation om köparen inte får en ny
  vara eller reparation inom skälig tid
 • häva köpet, om felet är av väsentlig betydelse för köparen. Säljaren får då tillbaka varan och köparen sina pengar.
 • kräva ersättning. Säljaren har alltid rätt att avhjälpa felet genom att till
  exempel reparera varan. Erbjudandet om detta måste komma ”utan uppskov”, det vill säga så snart som möjligt. Reparationen måste ske inom skälig tid, kostnadsfritt och utan stort besvär för köparen.

Skadestånd

Det köparen kan kräva ersättning för är exempelvis telefon, bärgning av bil, taxi, inkomstförlust, eller prisskillnad för dyrare vara. Köparen har också rätt att få ersättning för stillestånd vid fel i bil eller skada på egendom som tillhör köparen eller någon annan i köparens hushåll.
Köparen är emellertid skyldig att göra vad han rimligen kan för att begränsa skadan. Köparen får till exempel inte förvärra felet genom att använda varan.

Konsumentköplagen – Garanti

Enligt Konsumentköplagen är garanti är ett frivilligt åtagande för säljaren. Han åtar sig då att under garanti­ tiden svara för eventuella fel på varan, oberoende av om felet fanns då varan köptes eller om det uppkommit senare. Garantin ska ge ett bättre skydd än Konsumentköplagen. För att komma ifrån sitt ansvar måste säljaren visa att felet på varan beror på olyckshändelse eller onormalt användande. Om det inte finns någon garanti och enbart Konsumentköplagen gäller är det köparen som ska visa att felet i varan fanns redan då varan avlämnades.

Konsumentköplagen – Reklamation och tvist

Konsumentköplagen ger rätt till reklamation och få felaktiga varor eller tjänster reparerade, ersatta eller återbetalt inom en viss tidsram efter köpet.

Om köparen märker ett fel ska han klaga hos säljaren, göra reklamation, snarast efter det att felet märkts eller borde ha märkts. Säljaren är inte ansvarig för fel som reklameras två år efter köp, såvida inte en garanti finns. I vissa fall kan reklamation ske upp till tio år efter köp, till exempel om säljaren handlat grovt vårdslöst eller ”i strid mot tro och heder”.

Om köparen ångrar köpet

Köparen kan inte enligt lagen få köpet att gå tillbaka bara för att han är missnöjd med varan. Ångerveckan gäller bara vid hemförsäljning och öppet köp är en frivillig överenskommelse mellan säljare och köpare.
Enligt Konsumentköplagen måste det vara ett fel i varan, för att köpet ska gå tillbaka.

Avbeställning

Köparen har rätt att avbeställa en vara innan den har lämnats till honom. Säljaren har då rätt till ersättning för de kostnader avbeställningen innebär för honom.