Bli medlem
HemOm säljarnasSäljarnas integritetspolicy

Säljarnas integritetspolicy

Vårt mål är att du som medlem eller prenumerant ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Ditt förtroende och din säkerhet är därmed av yttersta vikt för oss. Vi säkerställer att dina personuppgifter, vid var tid, har ett adekvat skydd, för det är trots allt till största del känsliga personuppgifter vi behandlar.

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar, till vilket ändamål samt dina rättigheter.

Ändamål och laglig grund för behandling

Laglig grund för behandling enligt avtal (artikel 6.1b Dataskyddsförordningen)

För att vi ska kunna fullfölja det avtal vi har med dig som medlem behöver vi dina personuppgifter för att:

  • Förhandla dina anställnings- och lönevillkor, stödja dig i arbetsrättsliga frågor och i de övriga skyldigheter vi har gentemot dig som medlem
  • Hantera ditt medlemskap (t.ex. hantera din ansökan om att bli medlem hos oss, fakturera din medlemsavgift samt förmedla försäkringstjänster som erbjuds i samband med medlemskapet)
  • Kommunicera med dig, hålla dig informerad om aktuella medlemsfrågor samt distribuera medlemstidningen.

Laglig grund för behandling enligt intresse (artikel 6.1f Dataskyddsförordningen)

För att vi ska kunna tillvarata dina intressen som medlem eller prenumerant behöver vi dina personuppgifter, till exempel för att du ska kunna ta del av förmåner eller nyhetsbrev.

  • Personuppgifter som vi behandlar:
  • Personnummer, namn, adress, mejladress, telefonnummer och arbetsplats
  • Förtroendeuppdrag och genomförda kurser inom uppdraget
  • Betalningsinformation
  • Information vi mottar i samband med medlemsärenden eller förhandling
  • Uppgifter om lön och ersättningar kopplat till avtalsförhandlingar

Andra parter vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi har informationsutbyte med andra organisationer, myndigheter och företag när det krävs för att fullfölja uppdraget. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett säkert och lagligt sätt. Vi kan komma att dela dina uppgifter med:

Försäkringsförmedlare och försäkringsbolag – för att de ska kunna administrera dina försäkringar

Banker – för avdrag eller återbetalning av din medlemsavgift

Arbetsgivare samt arbetsgivar- och arbetstagarorganisation – i samband med lönerevision, till statlig statistik eller vid konflikt med arbetsgivare

Tryckeri och postombud – för att relevant information från oss ska nå dig

IT-leverantör – Tillhandahålla IT-system, IT-stöd och IT-tjänster åt oss

Hotell – om du som förtroendevald går fackliga kurser eller medverkar vid kongress eller andra fackliga sammanhang

Leverantörer av tjänster till medlemmar och förtroendevalda – för att du ska erhålla de tjänster du har rätt till

Rättslig förpliktelse

I de fall vi är rättsligt förpliktade kan dina uppgifter komma att lämnas till exempelvis Skattemyndigheten.

Så länge behåller vi dina uppgifter

Vi rensar information om dig löpande. Vi kan behöva spara information under den tid som den allmänna preskriptionstiden löper (10 år). Detta är för att kunna hjälpa dig med frågor även efter att ett ärende är avslutat. Det är även för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk även om du har begärt utträde ur förbundet och avtalsförhållandet mellan dig och förbundet upplösts. Exempelvis om du råkar ut för skada/sjukdom som ska anmälas till försäkringsbolag, behöver vi veta när du varit medlem.

Dina rättigheter

Rätt till information

Information om när och hur dina uppgifter behandlas. Du har rätt att när som helst begära ett registerutdrag över vilka uppgifter vi behandlar om dig.

Rätt till rättelse

Vi måste se till att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade. Du har rätt att be oss rätta och komplettera eventuella felaktiga uppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att be att få dina uppgifter raderade. Det finns undantag, exempelvis om vi behöver dem för att uppfylla en rättslig förpliktelse. I annat fall måste vi radera dina uppgifter på din begäran, exempelvis om de inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller de används till direktmarknadsföring från oss och du motsätter dig detta.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att uppgifterna i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I dessa fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under den tid som uppgifternas korrekthet utreds.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att när som helst få ut dina personuppgifter och använda de på annat håll.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot viss behandling av dina uppgifter. Det gäller när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandlingen kan vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande och berättigade skäl till att uppgifterna behöver behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk. Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Personuppgiftsansvarig

Säljarnas personuppgiftsansvarig är Säljarnas förbundsstyrelse. Här hittar du kontaktuppgifter till förbundsstyrelsen.

Kontakt vid frågor

Stefan Ledenstam (dataskyddsombud)
Organisationsnummer: 802001-3515
Telefon: 070-278 98 71
E-post: dataskyddsombud@saljarnas.se

Postadress:

Säljarnas Riksförbund
Alströmergatan 9
112 47 Stockholm