Bli medlem
HemKunskap & inspirationOrdlista

Ordlista

I Säljarnas ordlista hittar du förklaringar på olika begrepp inom arbetsrätt. Vi strävar efter att uttrycka oss enkelt och begripligt så att vem som helst förstår.

Vill du veta mer eller behöver du hjälp av en jurist?
Vi finns ett samtal bort på 08-617 02 00 eller info@saljarnas.se.

A

A conto-betalning är ett sätt att jämna ut löneutbetalningar för den anställde som har mycket varierad rörlig lön under året.

Allmän visstidsanställning är ersatt av särskild visstidsanställning, är en tidsbegränsad anställning på maximalt ett år som kan användas utan något specifikt skäl.

Allmänt skadestånd är en ersättning för skada som inte är av ekonomisk natur utan som härrör sig till den skadelidandes olägenheter eller kränkning.

Anställningsvillkor är de villkor som inte gäller lönen, det vill säga arbetstid, övertid, obekväm arbetstid och annat. Se provision 

Arbetsdomstolen är den specialdomstol där arbetsrättslig praxis tas fram. Det är även slutinstans för arbetsrättsliga tvister.

Arbetsbrist är en uppsägningsgrund som uppstår på grund av organisatoriska skäl. Det hänför sig inte till arbetstagaren personligen, se även personliga skäl och sakliga skäl.

Arbetsgivaravgift är de avgifter utöver lönen som arbetsgivaren enligt lag betalar för varje anställd person. Kallas även sociala avgifter

Arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation för arbetsgivare som förhandlar för företagen och på andra sätt driver företagens intressefrågor. 

Arbetsledningsrätt är arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. 

Arbetsmarknadens parter är arbetsgivarorganisationerna och fackförbunden, se parter

Arbetsmiljö är allt som rör en arbetsplats. Arbetsgivare har en skyldighet att upprätthålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen, t.ex. att upprätta handlingsplaner för att hantera trakasserier, se även företagspolicy. 

Arbetsplikt innebär att den anställde har en skyldighet att utföra sina arbetsuppgifter som de stadgas i avtal,företagspolicy eller via arbetsledningsrätten

Arbetsrätt är lagar för arbetsmarknaden och innefattar lagar som reglerar rättigheter och skyldigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare. 

Arbetstagarorganisation är en facklig organisation, se fackförbund. Säljarnas är bl.a. en arbetstagarorganisation. 

Arbetstid är den tid du har arbetsplikt, se även sysselsättningsgrad.

Avsked är den mest ingripande åtgärden en arbetsgivare kan vidta för att skilja en anställd från anställningen. Det görs typiskt sett vid grov illojalitet eller brott. Avsked bryter anställningen direkt, alltså utan uppsägningstid.

Avtal är en juridiskt bindande överenskommelse. Se oskäligt avtal

Avtalsperiod är den tidsperiod inom vilken kollektivavtalet gäller. 

Avtalsrörelse är en förhandlingsprocess med syfte att träffa kollektivavtal om löner och arbetsvillkor mellan arbetsgivarförbund och fackförbund. 

Avtalsturlista är att arbetsgivare och fack kan lokalt förhandla fram en turordningslista som gör avsteg från lagen om anställningsskydd, LAS, vid uppsägningar på grund av arbetsbrist, se turordning

B

Bonus är en rörlig ersättning som inte hänför sig till arbetstagarens personliga insatser eller resultat. Det tar sikte på t.ex. företagets vinst under året. Bonus är inte semesterlönegrundande. Se även provision och semesterlön.

Bruttolön är den anställdes hela lön inklusive provision före skatt. 

C

Centralorganisation, huvudorganisation, är en organisation där fackförbund eller arbetsgivarorganisationer är medlemmar och som sak tillvarata förbundsgemensamma intressen. Säljarnas tillhör ingen centralorganisation. 

D

Diskriminering är när arbetsgivare missgynnar en anställd eller potentiell anställd på grund av dennes kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Distansarbete är när man inte jobbar från en specificerad arbetsplats.

Disponibel inkomst är den inkomst som löntagaren/den anställde har kvar efter skatt. 

Dispositiv lag är den del av lagstiftningen om arbetsmarknaden som är förhandlingsbar, det vill säga att fack eller anställda och arbetsgivare kan komma överens om regleringen av en arbetsrättslig fråga. 

E

Egenanställd är en anställd som på egen hand hittar uppdrag och därefter tar anställning på ett egenanställningsföretag. Säljarnas organiserar egenanställda. Se även frilansa.

Ekonomiskt skadestånd är en ersättning man kan få för ekonomisk skada som vållats av någon, t.ex. på grund av felaktig uppsägning.

F

Fackförbund är medlemsorganisationer för arbetstagare, som driver arbetstagarnas intressefrågor relativt motparten, arbetsgivarorganisationerna eller det berörda företaget. 

Fast anställning är ett annat ord för tillsvidareanställning.

Fredsplikt, Plikt att avstå från stridsåtgärder. Kollektivavtalet syftar till arbetsfred. Fredsplikt inträder när ett nytt kollektivavtal har tecknats. Då är det förbjudet att vidta stridsåtgärder. En stridsåtgärd som trots detta vidtas är olovlig. Förbudet mot stridsåtgärder gäller dock inte för sympatiåtgärder. En sympatistrejk eller sympatilockout kan enligt dagens lagstiftning genomföras trots att ett gällande kollektivavtal medför fredsplikt. 

Frilansa gör en person som hittar egna uppdrag för att därefter ta anställning hos ett egenanställningsföretag för det uppdrag man ska utföra, se egenanställd.

Föreningsrätt är en grundlagsskyddad rättighet att organisera sig i olika former, bl.a. genom att bli medlem i ett fackförbund.

Företagspolicy är ett dokument på en arbetsplats som beskriver hur arbetsgivaren och arbetstagaren ska hantera vissa situationer. Exempel på vanliga företagspolicys är bonuspolicy, bilpolicy, ledighetspolicy och arbetsmiljöpolicy, se även arbetsledningsrätt.

Företrädesrätt innebär att en uppsagd anställd först ska få erbjudande om eventuella nya tjänster som uppkommer hos arbetsgivaren. 

Förhandling är en överläggning mellan två eller flera parter för att lösa eller klargöra en fråga, se MBL.

Förhandlingsavtal är ett avtal som reglerar hur förhandlingarna ska gå till, exempelvis när de ska börja och hur medlare ska kopplas in. Industriavtalet är ett exempel. 

Förhandlingsskyldighet är när en arbetsgivare/arbetsgivarorganisation eller fackförbund måste förhandla med varandra, se kollektivavtal.

Förmåner är ersättningar en anställd kan ha utöver lön, exv. i form av förmånsbil, friskvårdsbidrag, lunchkort och milersättning

Förmånsbil innebär att du får använda arbetsgivarens bil även för privat bruk. Du förmånsbeskattas för den delen av användningen som utgör privat användning.

Föräldraledighet är när du är tjänstledig från ditt arbete för att ta hand om ditt barn. Föräldraledighet regleras i föräldraledighetslagen. Se även tjänstledighet.

Föräldralön är löneutfyllnad som regleras i kollektivavtal och betalas ut till föräldraledig. 

G

Generalstrejk är en total strejk som omfattar hela eller stora delar av arbetsmarknaden. 

Generellt påslag Avtalad löneökning som är lika för alla och som inte påverkas av exempelvis prestation, ansvarsnivå eller kompetens. 

H

Hemarbete är när en anställd, i stället för alternativt som ett komplement till en specifik arbetsplats, ges möjlighet att arbeta hemifrån. Se även distansarbete.

Huvudavtalet syftar på avtal som reglerar hur förhandlingar ska gå till och hur avtal ska slutas mellan parter på arbetsmarknaden. Mest känt är Saltsjöbadsavtalet. 

Huvudorganisationer Svenskt Näringsliv, LO, PTK samt Saco (vars privatsektorförbund ingår i PTK). Paraplyorganisationer som samlar arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer. 

Hängavtal är ett kollektivavtal som ”hänger på” ett annat avtal. Hängavtal träffas mellan en arbetsgivare och en arbetstagarorganisation (fackförbund) där arbetsgivaren förbinder sig att tillämpa branschens förbundsavtal, se kollektivavtal.

I

Ideellt skadestånd är en ersättning för skada som inte är av ekonomisk natur utan som härrör sig till den skadelidandes olägenheter eller kränkning, se även allmänt skadestånd.

Incitamentsprogram är ett sätt för arbetsgivare att få sina anställda att stanna längre hos arbetsgivaren. Detta kan uttryckas i olika typer av optioner eller delägarskap som kan vara villkorade av t.ex. en viss anställningslängd, se även optionsprogram.

Individgaranti  är en avtalad löneökning som varje enskild individ på ett avtalsområde garanteras, se minimilöneökning.

Individuell lönesättning innebär att lönen sätts utifrån den enskilde individens ansvar och prestation samt verksamhetens behov. 

Individuell löneutveckling är möjligheten att påverka sin lön genom exempelvis vidareutbildning eller genom att ta ett ökat ansvar. 

Industriavtalet är ett samarbetsavtal mellan facken och arbetsgivarna inom industrin som träffades 1997 första gången och som bland annat anger hur kollektivavtalsförhandlingarna ska gå till. Avtalet är normerande för övriga förhandlingar eftersom det är exportindustrin som påverkas mest av internationell konkurrens. Se Industrinormering, Lönenormering och Märket

Industrinormering innebär att parterna i industrin först går ut i en avtalsrörelse och sätter ett märke för nivån på löneökningarna. Se IndustriavtaletLönenormering och Märket

Inflation är stegring av den allmänna prisnivån, vilket innebär att lönens köpkraft minskar. 

Ingångslön är den lön som en anställd går in med i en anställning och som sedan kan utvecklas med ökad erfarenhet, utvecklad kompetens etc. Ingångslönen är ibland, men inte alltid, den samma som lägstalön eller minimilön

Inhyrning är när arbetsgivare hyr in anställda från bemanningsföretag för att kunna vara flexibla och ta order även vid arbetstoppar. 

Inlåsningseffekt är när en anställd undviker att söka ett nytt jobb på grund av risken att bli sist in och därmed förlora anställningsskydd enligt lagen om anställningsskydd, LAS. 

Intermittent anställning är en anställning där den anställde blir anställd under mycket korta och tillfälliga perioder, ibland endast några timmar eller dagar. Det är en tidsbegränsad anställning som begränsas till varje enskilt tillfälle som den anställde tackar ja till att arbeta, se även timanställning samt tidsbegränsad anställning.

J

Jämställda löner När lönen speglar arbetstagarens prestation och betydelse för verksamheten oavsett kön. 

K

Karensdag är egentligen ett karensavdrag på sjuklönen som görs i samband med frånvaro. Avdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka.

Konjunkturinstitutet , KI, är en statlig myndighet som gör prognoser om samhällsekonomins utveckling och förutsättningarna för lönebildningen. 

Klausul är en tilläggsbestämmelse eller undantag i ett avtal, se konkurrensklausulkundskyddsklausul och värvningsklausul.

Kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund om anställningsvillkor. 

Kompetens Förmåga att som anställd producera resultat. Grundas främst på utbildning, yrkeserfarenhet och personlig förmåga. Kan utvecklas exempelvis genom vidareutveckling i arbetet eller vidareutbildning. 

Konflikt, arbetsmarknadskonflikt, arbetskonflikt, är när en eller flera parter på arbetsmarknaden vidtar stridsåtgärder för att driva igenom sina krav. 

Konfliktdagar är förlorade arbetsdagar till följd av konflikt. Vanligt mått i internationella jämförelser av arbetsmarknadsrelationer. 

Konjunktur är upp- och nedgångar i ekonomin. 

Konkludent handlande innebär att två parter agerar som om ett visst avtalsförhållande föreligger och därigenom anses även ett avtal ha uppkommit.

Konkurrensklausul är en klausul som är till för att hindra arbetstagare att arbeta för en konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande. En konkurrensklausul kan skapa en inlåsningseffekt för den anställde. Se även lojalitetsplikt.

Konkurrenskraft Företagets, branschens eller hela ekonomins förmåga att klara sig i konkurrensen. Påverkas negativt av höga lönekostnadsökningar eftersom företagen då behöver höja priset för att klara en högre lönekostnad. Högre priser kan innebära minskad försäljning och i förlängningen högre arbetslöshet. 

Konsekvenslockout innebär att en arbetsgivare lockoutar arbetstagare som inte är uttagna i konflikt men som till följd av arbetstagarsidans stridsåtgärder förhindras att utföra sitt arbete. Se Lockout

Kundskyddsklausul är en klausul som är till för att hindra arbetstagaren att, efter anställningens upphörande, ta med sig kunder från sin tidigare arbetsgivare till en ny arbetsgivare.

Kvittning är när arbetsgivaren drar av den anställdes lön eller annan ersättning mot en fordran som arbetsgivaren har gentemot den anställde. Arbetsgivaren har inte rätt att utan vidare kvitta sin fordran mot den anställdes ersättningar. 

Köpkraft Mått på människors möjlighet att köpa varor och tjänster. Utvecklingen av köpkraften är beroende av storleken på disponibel inkomst och inflationen. Se Konkurrenskraft

L

LAS lagen om anställningsskydd, reglerar bland annat anställningsformer, uppsägningstider, lön under uppsägningstid, giltigheten av uppsägningar, turordning, företrädesrätt vid återanställning med mera. Tillkom 1974 och reviderades 2022. Innehåller tvingande och dispositiva bestämmelser.

Lockout är en stridsåtgärd som innebär att arbetstagare utestängs från arbetsplatsen. Det är arbetsgivarnas motvapen till strejk, men används sällan eftersom utebliven produktion skadar arbetsgivaren. Se även sympatilockout

Lojalitetsplikt är anställdas och arbetsgivares skyldighet att tillvara varandras intressen.

Lokal lönebildning Lönebildningen utgår från det enskilda företaget, som har frihet att koppla lönesättningen till medarbetares prestation och till företagets verksamhet. 

Lokal pott är den summa pengar som enligt det centrala avtalet ska fördelas lokalt. 

Lokala förhandlingar är förhandlingar mellan fack och arbetsgivare på en enskild arbetsplats. 

Låglönesatsning Fackligt krav på högre avtalade löneökningar till avtalsområden där det finns medarbetare med lägre bruttolön än ett visst belopp. 

Lönebildning är den process som bestämmer lönerna på arbetsmarknaden. Ramarna kan bestå av kollektivavtal och/eller marknadslönestatistik samt företagens eventuella belöningssystem. Lönebildning tecknas ofta ner i en lönepolicy tillsammans med företagets principer för lönesättning, se företagspolicy

Löneglidning, Löneökning utöver det som kollektivavtalet anger. 

Lönenormering Det kollektivavtal inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn, industrin, som fungerar som en norm för hur höga löneökningarna får bli i de övriga avtalen. Se Industriavtalet, Industrinormering och Märket

Lönepolicy, Policy som klargör sambandet mellan företagets affärsidé, mål och framgångsfaktorer och den enskilda medarbetarens lön genom att tydliggöra principer och kriterier för lönesättningen. provision 

Lönerevision är en översyn av lönerna på en arbetsplats. Sker årligen om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal

Lönesamtal är ett uppföljande och framåtsyftande samtal mellan chef och medarbetare om lön och prestation. 

Lönespiral Utveckling där lönerna stiger som en följd av ökade priser samtidigt som priserna ökar till följd av ökade löner. Leder till inflation

Lönespridning Skillnaden i lön mellan de högst avlönade och de lägst avlönade. 

Lönesättning Hur lönen sätts. Dels vid anställning och dels vid lönerevisionerna. Lönesättningen tecknas ofta ner i en lönepolicy

Löneutrymme En beräknad nivå på den totala lönekostnadsökningen som samhällsekonomin klarar av med oförändrad arbetslöshet. I praktiken finns inget generellt löneutrymme eftersom företag går olika bra. 

Löneutveckling Skillnaden mellan individers ingångslön och framtida lön beroende på exempelvis ökad erfarenhet. 

Löneväxling En del av lönen byts mot en förmån, till exempel pension. 

M

MBL lagen om medbestämmande i arbetslivet, reglerar bland annat i vilken utsträckning parterna har förhandlingsrätt/skyldighet samt när parterna kan vidta stridsåtgärder, se förhandlingsskyldighet.

Medarbetaravtal Gemensamt avtal som gäller både arbetare och tjänstemän på en arbetsplats. 

Medlem är en person som, tillsammans med andra medlemmar, utgör en förening eller organisation. Medlemmar jobbar för att driva föreningen framåt. Som medlem i Säljarnas får man även i medlemskapet bl.a. ett utbud av kurser, möjligheter att nätverka och skapa kontakter och juridisk rådgivning.

Medling är ett försök att ena parter som inte kommer överens. Frivillig medling innebär att parterna själva ber om hjälp. Tvångsmedling innebär att medlare går in på eget initiativ om de bedömer att det annars kan bli konflikt, se medlingsinstitutet.

Medlingsinstitutet, MI, är en statlig myndighet som ska medla i arbetstvister och utse medlare. MI ska också arbeta för att lönebildningen fungerar väl och ansvarar för lönestatistik. 

Minimilön är den lägsta lön som enligt ett kollektivavtal kan betalas ut till en arbetstagare. Sverige har till skillnad från de flesta andra länder inga lagstadgade minimilöner. 

Minimilöneökning är en avtalad löneökning som varje enskild individ på ett avtalsområde garanteras

Märket är nivån på kostnadsökningar som i en avtalsrörelse sätts av parterna inom den mest konkurrensutsatta sektorn, industrin, och som fungerar som riktmärke för samtliga sektorer på arbetsmarknaden. Se Industriavtalet, Industrinormering, Lönenormering

N

Nettolön är den lön den anställde får ut efter skatt. 

Nominell löneökning är så mycket lönerna ökar utan hänsyn till inflationen. 

O

Olovlig stridsåtgärd är en stridsåtgärd som vidtas trots att det finns ett gällande kollektivavtal och fredsplikt råder. 

Omorganisation är att en arbetsgivare förändrar delar av eller hela företaget i syftet att göra det mer lönsamt. Vid omorganisationer kan ibland arbetsbrist uppstå.

Omställningsavtal Avtal om vad som ska göras för dem som förlorar jobbet vid neddragningar. 

Omplacering är arbetsgivarens skyldighet att vid en överhängande uppsägning försöka ge den anställde möjlighet att arbeta kvar inom företaget, ofta i en annan kapacitet än tidigare.

Optionsprogram är ett incitament för arbetstagare att tjäna mer pengar och eventuellt få mer inflytande över företaget som man är anställd på och för arbetsgivaren ett sätt för att få anställda att stanna längre på företaget, se även incitamentsprogram.

Oskäligt avtal är ett avtal som går emot t.ex. tvingande lag eller kollektivavtal. Ett avtal kan också vara oskäligt om det har uppkommit på ett felaktigt sätt (genom hot, bedrägeri, utnyttjande av annans oförstånd) eller om det för ensidigt viktat, ofta i arbetsgivarens favör. 

Oskäligt avtalsvillkor är en klausul i ett avtal som inte gäller för att den är för ensidig, går emot lag med mera. Resten av avtalet kan dock ändå gälla.

P

Parter, parterna på arbetsmarknaden är arbetsgivarnas organisationer och fackförbunden. Dessa parter sköter bland annat kollektivavtalsförhandlingarna. 

Personliga skäl är en grund för uppsägning som hänför sig till den anställde personligen genom att den anställde på något sätt inte har fullgjort de förpliktelser som följer av anställningsavtalet. Se sakliga skäl.

Pott är den summa pengar som avtalet anger för löneökningar och som sedan ska fördelas. Används på både central och lokal nivå. 

Preskription är den tid man har på sig att göra gällande en fråga som är tvistig. Preskriptionstider för arbetsrättsliga frågor framgår bl.a. i LAS och semesterlagen.

Proportionalitetsprincip innebär att stridsåtgärder och dess skadeverkningar ska stå i rimlig proportion till konfliktens syfte och omfattning. 

Provanställning är en anställning som maximalt får löpa under sex månader, om inget annat framgår av kollektivavtal. Under den tiden kan arbetstagare och arbetsgivare avsluta anställningen utan att ange skäl. Övergår efter sex månader till en tillsvidareanställning.

Provision är en del av lönen som är kopplad till den enskilde medarbetarens eller gruppens prestation eller resultat. Eftersom det är lön ska alla förmåner ingå, såsom semester. Denna del av lönen är rörlig och kan variera från månad till månad, se även rörlig lönbonus.

R

Reallön Lön justerad för inflationen. 

Reallöneökning När lönerna ökar mer än inflationen, vilket innebär att anställda får förstärkt köpkraft

Retroaktiv lön Den avtalade nya lönenivå gäller ibland bakåt i tiden från det gamla avtalets utlöpningsdatum. Löneökningen för tiden som har gått betalas då ut som en retroaktiv lön. 

Rörlig lön En del av lönen som ofta är kopplat till den enskilde medarbetarens, gruppens eller företagets prestation eller resultat eller till ersättningar som relaterar till när medarbetaren utfört arbetet, som till exempel skifttillägg och ersättning för så kallad obekväm arbetstid. Denna del av lönen kan variera kraftigt från månad till månad. 

S

Sakliga skäl behöver finnas för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en anställd. Sakliga skäl kan bl.a. vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Sekundärkonflikt är en konflikt till stöd för en part på arbetsmarknaden som har den direkta konflikten, primärkonflikten. Kallas också för sympatiåtgärd

Semester är en rättighet som alla anställda har. Under anställningen tjänar den anställde in semesterdagar som den sedan får ta ut. Rätten till semesterledighet regleras i semesterlagen. Se även semesterlönsemestertillägg och semesterersättning.

Semesterersättning är det en anställd får utbetalt när anställningen har upphört om den anställde då har sparade semesterdagar. För vissa anställningsformer betalas semesterersättningen ut månadsvis. Se även semesterlön och semestertillägg.

Semesterlön är den lön arbetstagare får utbetald när arbetstagaren har tagit ut semesterdagar. Den består av arbetstagarens ordinarie månadslön (om månadsavlönad) och ett tillägg, se semestertillägg.

Semestertillägg är ett tillägg på månadslönen en arbetstagare får när den tar ut semesterdagar. Tillägget är beroende av månadslönens storlek och även om arbetsgivaren har kollektivavtal eller inte.

Sifferlösa avtal är avtal där parterna inte har angett storleken på individuella löneökningar. 

Sjukskrivning innebär att man på grund av sjukdom är frånvarande från arbetet. Sjukskrivning/sjukfrånvaro anmäls till arbetsgivaren.

Sjuklön är den lön som betalas ut från arbetsgivaren när den anställde är sjukskriven. Sjuklön kan man få i 14 dagar i en sjuklöneperiod.

Sociala avgifter Lagstadgade avgifter såsom sjukförsäkringsavgift, allmän pensionsavgift, arbetsmarknadsavgift samt föräldraförsäkringsavgift. Kallas även arbetsgivaravgifter

Strandning När parterna inte kommer överens strandar förhandlingarna, det vill säga att förhandlingarna avbryts i oenighet. 

Strejk är när arbetstagare vägrar att arbeta. Strejkrätten regleras i MBL. Motsvarande stridsåtgärd från arbetsgivarnas sida kallas lockout

Stridsåtgärder är åtgärder som arbetsmarknadens parter kan ta till för att driva igenom krav under perioden när de förhandlar om nya löneavtal. 

Studieledighet är när den anställde är tjänstledig från arbetet för att studera, se även tjänstledighet.

Stupstock är tvingande bestämmelser i centrala avtal som träder i kraft om de lokala parterna inte kommer överens. 

Sparkad är ett uttryck som vanligen används för att beskriva att man på ett eller annat sätt blivit av med sin anställning. I arbetsrätten kan man bli sparkad genom uppsägning eller genom avsked.

Sympatilockout innebär att en arbetsgivarorganisation genomför en lockout för att stödja andra arbetsgivare i en pågående konflikt. Åtgärden är ovanlig. Se Lockout

Sympatistrejk innebär att ett fackförbund genomför en strejk för att stödja andra fackförbund i en pågående konflikt, även om konflikten inte berör det egna förbundet eller arbetsgivarparten. Ett fackförbund kan också ta ut medlemmar i sympatistrejk på ett avtalsområde som inte berörs av förhandlingarna. 

Sympatiåtgärd är en konflikt eller åtgärd till stöd för en part på arbetsmarknaden som har den direkta konflikten, primärkonflikten.

Sysselsättningsgrad motsvarar hur många procent av heltid arbetstagaren är anställd. En anställning där en anställd arbetar 40 timmar per vecka motsvarar oftast 100 procent.

Särskild visstidsanställning, är en tidsbegränsad anställning på maximalt ett år som kan användas utan något specifikt skäl. Efter 12 månader omvandlas anställningen till tillsvidareanställning/fast anställning 

T

Tidlön är en fast lön som är oberoende av hur många enheter en anställd producerar. Jfr. ackordslön. 

Tidsbegränsad anställning är en anställning som gäller under en viss period. Anställningsformen har ett förbestämt start- och slutdatum, se timanställning och intermittent anställning

Tillsvidareanställning är en anställning som innebär att anställningsavtalet rådet tills vidare, det vill säga att anställningen inte har något slutdatum. Den kan bara sägas upp från arbetsgivaren om det finns sakliga skäl. Kallas ibland fast anställning.

Timanställning är ingen egen anställningsform utan ses som kortare tidsbegränsade anställningar, där den anställde får betalt per timme, se intermittent anställning.

Tjänstepension är den del av pensionen som betalas av arbetsgivare. Den innehåller ofta även andra ekonomiska skydd vid t.ex. sjukdom eller dödsfall. Om arbetsgivaren inte har kollektivavtal behöver den anställde själv förhandla om tjänstepension.

Tjänstledighet är när en arbetsgivare beviljar en anställd ledighet av olika anledningar. Det kan t.ex. vara för vård av nära anhörig, prova nytt arbete eller studieledighet. Tjänstledighet är obetald ledighet. Se studieledighet.

Turordning är regler i lagen om anställningsskydd, LAS, som säger i vilken ordning anställda ska sägas upp om det råder arbetsbrist. Grundregeln är sist in först ut.

Turordningskrets är när arbetsgivaren delar in de anställda i en eller flera grupper. Turordningskretsen bestäms bl.a. av driftsenheter och om de anställda är arbetare eller tjänstemän.

Turordning Regler i lagen om anställningsskydd, LAS, som säger vilka som ska sägas upp om det råder arbetsbrist. Grundregeln är sist in först ut. 

Tvingande lag är den del av lagstiftningen som inte kan avtalas bort i anställningsavtal eller kollektivavtal. Ett fackförbund eller anställd och en arbetsgivare kan inte komma överens om regleringen kring dessa frågor på annat sätt än vad som framgår av lagen.

Tvist är när två parter inte kommer överens. I arbetsrätten försöker man lösa tvister genom MBL, då parterna förhandlar med varandra.

U

Uppsägning är när arbetsgivaren eller arbetstagaren avslutar anställning, se uppsägningstid och uppsägningslön.

Uppsägningslön innebär att arbetstagaren under uppsägningstiden fortfarande är anställd och har rätt till samma villkor som under anställningen.

Uppsägningstid är den tid som den anställde fortfarande är anställd hos arbetsgivaren efter ett besked om uppsägning. Uppsägningstid kan regleras av LASkollektivavtal eller avtal.

V

Varsel är ett meddelande om stridsåtgärd. Varsel om stridsåtgärd ska lämnas till motparten och till Medlingsinstitutet senast sju dagar innan åtgärden är tänkt att träda i kraft. Uppsägning 

Vikariat En visstidsanställning där den som vikarierar ersätter en ordinarie anställd som av någon anledning är frånvarande. 

Vild strejk är en strejk som inte har godkänts av arbetstagarnas fackförbund. Detta är olagligt för arbetstagare som ingår i ett fackförbund. 

Vinst Skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader. 

Visselblåsare är en anställd som anmäler missförhållanden på en arbetsplats, antingen till arbetsgivaren eller till utomstående.

Visstidsanställning  är en anställning som upphör ett bestämt datum, till skillnad från tillsvidareanställningen. I lagen om anställningsskydd, LAS, finns tre typer av tillfälliga anställningar: allmän visstid, vikariat och säsongsanställning. Ger flexibilitet för företag att kunna ta order även vid tillfälliga arbetstoppar. 

Värvningsklausul är en klausul som är till för att hindra den anställde från att ta med sig andra anställda hos arbetsgivaren till en ny arbetsgivare efter anställningens upphörande. 

Y

Yrkade Avtalskrav, är de önskemål som parterna har i en avtalsförhandling.