Bli medlem
HemAnställning & trygghetLöneförmåner

Löneförmåner

När det gäller lönen för mödan, ingår inte enbart lönen, utan även andra löneförmåner.

Skattefria förmåner

Nästan allt du får från arbetsgivaren är skattepliktigt, men det finns några skattefria förmåner. Det gäller till exempel fri hälso­ och sjukvård, grupplivförsäk­ring, förfriskningar, motion och rabatter. Dessa är skattefria, åtminstone om de hanteras på rätt sätt.

Försäkringen får inte vara väsentligt generösare än vad offentligt anställda får. Motionsidrotten ska erbjudas hela personalen och vara av ”enklare slag”.

Att personalrabatter på arbetsgivarens vanliga sortiment är skattefria är ingen nyhet. När Skatteverket gick ut med att friheten bara gällde den egna arbetsgivarens sortiment, och inte hela koncernens (så kallade korsvisa rabatter), blev det ett kraftigt motstånd. Reglerna har nu ändrats så att även korsvisa rabatter mellan närstående företag är skattefria förmåner, såvida det finns ett nära samband med den egna arbetsgivarens verksamhet.

Tjänstebil/förmånsbil

Med bilförmån menas en förmån av att för privat bruk få använda en bil som tillhör arbetsgivaren eller uppdragsgivaren. Används förmånsbilen privat i endast ringa omfattning ska något värde av bilförmån inte påföras. Med ”ringa omfattning” menas högst tio tillfällen per år och en sammanlagd privat körsträcka av max 100 mil. Om du använder företagets bil privat så måste du betala skatt för den förmånen.

Räntefritt lån

Förmånen att av arbetsgivaren får låna pengar till en ränta under marknadsräntan beskattas som inkomst av tjänst och beläggs med arbetsgivaravgifter.

Samma belopp som har förmånsbeskattats som inkomst av tjänst får dras av som ränteutgift från inkomst av kapital. Värdet av avdraget är 30 procent medan förmånen beskattas med 27–55 procent beroende på var du bor och hur hög inkomst du har.

Fria måltider

Fria måltider värderas schablonmässigt. Rikskuponger och liknande värderas dock utifrån det värde som anges på kupongen.

Fri kost ska beskattas vid kurser, konferenser, tjänsteresor och studieresor. Fri måltid i samband med intern eller extern representation är däremot inte skattepliktig.

Personalfester, interna kurser och planeringskonferenser för företaget räknas som intern representation. Mötet får pågå högst en vecka och måltiderna ska vara gemensamma. Givetvis faller skattefriheten om det är möten som hålls var eller varannan vecka.

Skatt på resor

Fri eller subventionerad resa, som inte är resa i tjänsten, är en skattepliktig förmån och beskattas fullt ut.

Den som till exempel har fått ett årskort på SJ för tjänsteresor beskattas i princip bara för värdet av de privatresor som han har gjort. För att vara helt säker på att slippa beskattning krävs att du inte får använda kortet privat, och att detta framgår på kortet.

Det är viktigt att hålla reda på privatresorna. Skatteverket rekommenderar nämligen att hela värdet av årskortet förmånsbeskattas om det inte finns någon inskränkning i det privata nyttjandet och om redogörelse för faktisk användning saknas. Genom att självmant berätta om privatresorna i deklarationen slipper du hamna i ett sådant underläge.

Skicka in ditt avtal för granskning på Avtalskollen

Tävlingsvinster från arbetsgivaren

Tävlingsvinster från arbetsgivaren räknas som ersättning för arbete och är därmed skattepliktiga. I princip ska vinsten marknadsvärderas, men för resor finns en chans till lägre värde.

Om en resa är mycket dyr och exklusiv tar man hänsyn till vinnarens ekonomi. Är det utifrån den ekonomiska situationen sannolikt att vinnaren åtminstone en eller annan gång i livet skulle vara beredd att betala för motsva­rande resa bör hela värdet beskattas. Annars reduceras förmånen till kostnaden för en normal semesterresa.

Grupplivförsäkring

Denna förmån har de allra flesta anställda. Den är normalt skattefri. Först om ersättningen till de efterlevande är mycket generösare än för statligt anställda ska den beskattas.

Under reformarbetet fanns det förslag om generell beskattning av dessa försäkringar. I stället stannade man för att beskatta premierna för försäkringen hos Försäkringskassan. Detta medför att arbetsgivarens kostnad för försäk­ringen höjs, men att de anställdas skattesituation inte påverkas.

Gruppsjukförsäkring

Här är premien en skattefri förmån om försäkringen grundas på kollektivavtal.

Sjukvård

En anställd förmånsbeskattas för ersättningen från arbetsgivaren avseende utgifter, det vill säga patientavgifter med mera, för offentligt finansierad hälso-­ och sjukvård. Samma sak gäller alla läkemedelskostnader som arbetsgivaren betalar. Förmåner av fri företagshälsovård beskattas dock inte.

Arbetskläder

Skattefriheten gäller bara sådana kläder som är särskilt anpassade för arbetet och inte passar privat. Kostymer eller dräkter måste enligt Skatteverket, vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotype för att höra dit.

Gåvor

För att en gåva från arbetsgivaren ska vara skattefri får den inte avse pengar, presentkort eller värdepapper. En julgåva får högst kosta 450 kronor. Skat­tefriheten spräcks om man får både julgåva och sommargåva – även om de var för sig inte överstiger 450 kronor.

En jubileumsgåva, när företaget fyller till exempel 50 eller 100 år, kan ha ett värde upp till 1 350 kronor per anställd utan beskattning. Gäller det i stället en minnesgåva till den anställdes 50­årsdag eller pensionering går gränsen vid 10 000 kronor. En skattefri minnesgåva kan högst förekomma två gånger hos varje arbetsgivare. Alla andra gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga och räknas som lön.

Personalvård

Många anser väl att alla förmåner är personalvård. Skattemässigt räknas dock bara de förmåner hit som inte direkt är betalning för arbetet, utan mer till för att skapa trivsel på arbetsplatsen och som har ett mindre värde. Dessutom måste förmånen vara tillgänglig för hela personalen, den får inte vara utbytbar mot pengar och inte betalas med kupong utanför arbetsplatsen.

Till denna grupp hör kaffe med kaffebröd, juice, läsk och frukt på arbets­platsen, blommor och annan trivselhöjande utsmyckning av arbetslokaler och kafferum, samt personalrabatt på arbetsgivarens ordinarie sortiment av varor och tjänster.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen räknas som arbetsredskap och förmånsbeskattas inte, förutsatt att det finns behov av telefon i tjänsten. Skulle man få behålla telefonen efter anställningens slut är det givetvis en förmån som beskattas.

Kurser och konferenser

Än så länge finns det ingen särskild beskattning av att en kurs hålls på en intressant ort utomlands. Förutsättningen är givetvis att kursen inte i sig är en förmån och att den uppfyller kraven beträffande innehåll och arbetad tid.

Möjligheten att på ledig tid idka sightseeing, sola, bada och roa sig är skattefri. Det torde heller inte vara möjligt att beskatta en deltagare som förlänger sin tjänsteresa med en tids semester och då betalar uppehället själv. Åtminstone under förutsättning att återresan inte blir dyrare för arbetsgivaren. Den anställde kan då få möjlighet att turista utan att betala resekostnaden eftersom det var en tjänsteresa som förde honom eller henne till platsen.