Chat with us, powered by LiveChat Räkna ut sjuklön | Säljarnas Riksförbund
HemAnställning & trygghetRäkna ut sjuklön

Räkna ut sjuklön

Här kan du räkna ut sjuklön vid sjukskrivning genom ett antal räkneexempel. Läs även mer om skillnaden kring hur fast respektive rörlig lön ska beräknas, och vem som ansvarar för utbetalning av sjuklön under olika perioder. Vi hjälper dig att räkna ut din sjukpenning!

Lön vid sjukskrivning – Hur fungerar det?

Under de första 14 dagarna ska arbetsivaren stå för lön vid sjukskrivning. Detta innefattar inte karensavdraget motsvarande 20% av en genomsnittlig veckoersättning i sjuklön. Läs mer om hur sjukersättning räknas ut nedan.

Dag 1–14

Arbetsgivaren betalar sjuklön från dag 1–14. Om man insjuknar under semester kan man få semesterlönen utbytt mot sjukpenning. Den anställde får sjuklön från arbetsgivaren vid egen sjukdom – alltså inte för vård av sjukt barn eller andra föräldrapenningförmåner.

De anställda som ska ha sjukersättning är de som varit anställda en månad eller mer. Om en anställd har flera arbetsgivare gäller skyldigheten att betala sjuklön varje arbetsgivare för sig. Detta gäller inte genföretagare och uppdragstagare.

Dag 15–90

Försäkringskassan tar över och betalar sjuklön från dag 15–90. Under denna period är sjuklönen 10% av din lön. Försäkringskassan kräver däremot uppgift om diagnos. Arbetsgivaren ska göra anmälan till Försäkringskassan inom 7 kalenderdagar efter sjuklöneperiodens slut.

Sjuklön vid provisionslön

Hur fungerar det med sjuklön vid provisionslön? Och hur gör man med provision på order som kommer in under sjukskrivningen? Det är framför allt fast lön och order som kommer in ”automatiskt” (direkt­ order) som ska vara underlag för sjukavdrag, inte förmedlingsorder som tecknats under tid då säljaren är i tjänst.

Säljare som enbart har sin lön i ”förmedlingsprovision” bör inte vidkännas något sjukavdrag. Provision på direktorder jämställs dock med fast lön och blir föremål för sjukavdrag.

Sjuklön – Månadslön

Hur påverkas din månadslön vid sjuklön? Alla arbetstagare som är sjuka får ersättning från den första frånvarotimmen, men därutöver ett karensavdrag motsvarande 20% av en genomsnittlig veckoersättning. Efter det får arbetstagaren sjuklön, som är cirka 80 procent av den ordinarie lönen, i 14 dagar. Dag 2–14 är sjuklönen 80 procent av lönen. Ersättningen ska baseras på:

  • Fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg per månad (till exempel fasta skift­ eller övertidstillägg)
  • Den beräknade genomsnittsinkomsten per månad av provision, tantiem, bonus, premielön eller liknande lönedelar.

Däremot ingår inte förmån av fri bil, kost och bostad i den månadslön från vilket sjukavdrag görs under de 14 första sjukdagarna. Dessutom medräknas inte skattepliktiga förmåner och kostnadsersätt­ningar i SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Det innebär att subventionerad lunch, fri bil, traktamenten och reseersättning inte påverkar SGI de första 14 dagarna eller därefter.

Sjukanmälan

Sjukanmälan måste göras till arbetsgivaren på dagen för insjuknande. Efter sjukperiodens slut ska den anställde lämna en skriftlig försäkran till arbetsgivaren där frånvaro på grund av sjukdom intygas. Det finns inget krav på att lämna uppgift om sjukdomsorsaken.

Läkarintyg krävs från och med åttonde dagen. Det finns inte heller här något krav på diagnos till arbetsgivaren, om inget annat avtalats i centrala kollektivavtal.

Räkna ut sjukavdrag

För att räkna ut sjukavdrag för sjukperiodens första 14 kalenderdagar finns följande utformning enligt tjänstemannaavtalen.

För varje timme som en tjänsteman är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag för dag 2–14 med:

20 % x månadslönen x 12
52 x veckoarbetstiden

Arbetsgivaren betalar sjuklön från dag 15–90 med 10 procent.

Vad säger sjuklönelagen?

Sjuklönelagen skiljer i princip inte mellan fast lön och provisionslön. Den provisionsavlönade ska varken ha högre eller lägre ersättning. Det är emellertid ett stort praktiskt problem hur lagen ska uppfyllas beträffande provisioner eftersom en provisionslön ofta ”släpar” i förhållande till fasta månadslönen och eftersom det finns olika typer av rörliga löner.

Enligt lagen ska den första frånvarodagen ska avdrag ske motsvarande:

Fasta kontanta månadslönen x 12*
365

*enligt vissa kollektivavtal 12,2

Fast lön

Med fast kontant månadslön avses endast fast lön, garanterad minimiprovision samt provision, tantiem eller annan rörlig lön och som tjänas in under frånvaro utan att ha direkt samband med tjänstemannens personliga arbetsinsats, det vill säga direktorder som kommer in ”med automatik” utan förmedling av tjänstemannen (likheten med fast lön är ju påtaglig).

Rörlig lön

Annan rörlig lön såsom provision på förmedlingsorder (indirekta order), som hänförs till den direkta personliga arbetsinsatsen avses alltså inte. ”Karenseffekten” uppstår därigenom att någon order inte kan förmedlas av den sjuk­frånvarande denna dag vilket innebär en inkomstförlust längre fram i tiden (den fast avlönade får ju inget avbräck vid återkomsten utan månadslönen ”tickar” ograverat på från första arbetsdagen efter återtillträdet).

Från och med den andra frånvarodagen i sjukperioden till och med dag 14 har säljaren rätt till 80 procent av sin fasta månadslön. Från den fasta/garanterade månadslönen sker därför avdrag per timme med

  • 20 % x månadslönen x 12,2
  • 52 x veckoarbetstiden

Vidare ska säljaren även erhålla sjuklön (positiv kompensation) avseende alla typer av rörlig ersättning, det vill säga såväl provision på direktorder som indirekta order (förmedlingsorder) motsvarande 80 procent. Detta är en kompensation för att säljaren inte har möjlighet att ta upp några nya order som ger ”klirr i kassan” längre fram. Det blir ju annars, förr eller senare, en ordersvacka eftersom säljaren inte kunnat hålla ”ordergrytan kokande”.

För säljare som till väsentlig del är avlönade med rörliga lönedelar bör arbetsgivaren och säljaren komma överens om vilket lönebelopp som ska utgöra beräknad genomsnittsinkomst.

Nedan följer några exempel på hur sjuklönen ska beräknas i olika fall. Generellt gäller i alla fallen att det är fråga om 8 timmars arbetsdag och 40 timmars vecka. Sjukfrånvaron avser den 1 mars (en måndag) till och med den 18 mars (en torsdag). Vidare förfaller provisionen till betalning vid fakturering som sker månaden efter intjänandetidpunkten.

  • I exempel 1–3 uppgår intjänad provision i februari till 4 883 kronor och ska utbetalas i mars.
  • I exempel 4–5 uppgår intjänad provision i februari till 19 850 kronor och ska utbetalas i mars. Den beräknade snittlönen per kalendermånad antas uppgå till 20 000 kronor.

Räkna ut sjukersättning – Så här gör vi

Nedanstående företag har valt modeller som passar dem för att räkna ut sjukersättning.

Exempel

Säljare hos Tobin AB
Vi går efter årsbudgeten, tittar på hur mycket vi ska sälja för varje dag och hur mycket provision det blir. Sedan får vi 80 eller 90 procent av den summan när vi är sjuka eller på utbildning.

Hög- eller lågsäsong berörs vi inte av. Vi säljer jämnt över året. Tidigare fick vi dessutom provision på de brev- och telefonorder som kom in under de fem första dagarna av en sjukperiod. Så är det inte längre, och det tycker vi är fel. Man borde åtminstone få provision om det är en gammal kund som har ringt in en order.

Säljare hos Rahmqvist Avico
Hos oss tittar vi på den beräknade årsinkomsten och ser vad snittet blir per dag. Telefonorder får vi också tillgodoräkna oss under sjukdom. Det står i avtalet.

Säljare hos Offizment
Helt provisionsavlönade, nästan bara förmedlingsorder.
Sjuklönen beräknas som 80 procent av aktuell snittlön. Sjuklönen ska ersätta säljaren för den provisionslön han skulle ha tjänat under den arbetstid som han hade kunnat arbeta om han varit frisk. Sjukpenningen betalas därför inte för konferensdagar och helger. Snittlönen är 80 procent av var och ens provisionslön enligt lönespecifikation minus 20 procent schablonavdrag för kostnadsersättningar. För nyanställda räknas snittlönen halvårsvis (eller kortare) och för övriga helårsvis. Provision utbetalas på alla order som kommer in under sjukdomstiden. Den enda begränsningen gäller order som kommer från kunder som inte besökts eller bearbetats av säljaren. Ovanstående gäller inte långtidsfrånvaro.

Säljare hos Toni Lee AB
Företaget utgår från fjolårets inkomst och räknar ut vad medellönen per dag blir. Vår försäljning varierar mycket under året.
Det innebär att vi kan förlora mycket pengar om vi är sjuka under högsäsong, men däremot ”tjänar” på att vara borta under lågsäsong. Meningen är väl att det ska jämna ut sig under året. Provision på telefon- och brevorder får vi även när vi är sjuka, men det kommer inte så mycket den vägen. Arbetsgivaren gör inget avdrag för den provisionen.

En enkel modell kan utformas så att den fasta lönen behandlas enligt gängse regler (80 procent). Arbetsgivaren betalar även under sjukdom provision på inkommande direktorder, och givetvis på förmedlingsorder som tecknats tidigare.
Som kompensation för de förmedlingsorder som säljaren inte har möjlighet att ta upp under sjukskrivningen betalas för varje sjukdag en positivt bestämd sjuklön baserad på ett, på förhand, uppskattat genomsnitt av tidigare förmed­lingsorder, till exempel ett år tillbaka eller motsvarande tid året innan. I företag där en stor del av försäljningen sker genom direktorder kommer dock säljaren att bli överkompenserad med denna modell.

Om man är oense kring sjukersättningen

Om arbetsgivaren och arbetstagaren är oense kan den anställde vända sig till Försäkringskassan, som prövar om denne har rätt till sjuklön. Om så är fallet betalar kassan ut ersättning och kräver sedan arbetsgivaren på beloppet.

Sjukersättning som egenföretagare

Vad gäller ersättningsregler för uppdragstagare  och säljare som driver sin verksamhet i bolagsform hänvisar vi till Forsakringskassan.se. Har du specifika frågor är du välkommen att kontakta Säljarnas jurister på info@saljarnas.se eller 08-617 02 00