Bli medlem
HemAnställning & trygghetVad ska ett anställningsavtal innehålla?

Vad ska ett anställningsavtal innehålla?

Du har precis landat i drömjobbet – vad gör du härnäst? För de allra flesta är svaret på denna fråga inte att granska anställningsavtalet, även om det är något du borde göra. Anställningsavtalet innehåller viktig information som kan få stor påverkan på dig och ditt arbete. Men vad ska ett anställningsavtal innehålla? Vi på Säljarnas har sammanställt en checklista med nio saker som bör finnas med och fyra fallgropar att se upp för.

Kvinna sitter framför datorn och precis fått ett jobb, hon sträcker upp händerna av glädje.

Checklista – 9 saker som ditt anställningsavtal bör innehålla

1. Allmän information om anställningsförhållandet och dess parter

I anställningsavtalets innehåll bör det tydligt framgå vem som är arbetsgivare. Namn, adress och organisationsnummer bör finnas med i avtalet. Säkerställ även att det är din faktiska arbetsgivare som anges. Vidare ska anställningens tillträdesdag anges, med information om vem som är arbetstagare.

2. Anställningsform och omfattning 

Är du anställd tills vidare eller i en tidsbegränsad anställning? Detta är viktigt att klargöra, då olika regler kan gälla för olika anställningsformer. Om inget annat anges finns en presumtion för att en arbetstagare är anställd tills vidare (även kallad ”fast” anställning). Även arbetsomfattningen bör framgå, det vill säga huruvida du är anställd på heltid eller deltid. En heltidsanställd arbetar som huvudregel 40 timmar per vecka, men detta kan variera. 

3. Placeringsort 

Var ska du arbeta? Hur detta uttrycks kan variera lite. Placeringsorten kan anges som ett specifikt kontor, eller ett större distrikt. Detta beroende på den aktuella tjänsten. 

4. Titel och arbetsbeskrivning 

Ditt anställningsavtal bör innehålla information om tjänstetitel, samt kort beskriva dina arbetsuppgifter. Att ha detta klargjort bidrar dels med ett mått förutsebarhet för dig som anställd, samtidigt som det begränsar arbetsgivarens möjligheter att ge dig andra arbetsuppgifter.

5. Lön och andra förmåner

Din lön och andra anställningsförmåner, såsom tjänstepension, bör tydligt regleras i anställningsavtalet. Avlönas du med provision ska villkoren för denna även anges i avtalet. Ofta hänvisas till diverse policys. Risken med detta är att policys kan ändras, till skillnad från innehåll i anställningsavtalet som gäller till dess att parterna enas om annat eller att en part avslutar avtalet.

Saknar arbetsplatsen kollektivavtal måste tjänstepension regleras i anställningsavtalet för att utgå. I avsaknad av kollektivavtalad tjänstepension finns det inga garantier för att utlovade tjänstepensionsinbetalningar görs. Därför är det viktigt att tydligt reglera vilken pensionslösning som överenskommits. Avtalet kan med fördel ange insatta premier, vilket är den summa som betalas in till din tjänstepension, såväl som vad den pensionsmedförande lönen är.

6. Semester 

Enligt lag har du som anställd rätt till minst 25 semesterdagar per år. Ofta sluts överenskommelser om ökat antal semesterdagar. Semestern tjänas som huvudregel in under ett år, för att sedan kunna tas ut under nästa år. För en nyanställd person innebär detta att någon rätt till semester under det första anställningsåret inte föreligger. Kontrollera därför med din arbetsgivare om förskottssemester, dvs att du ges rätt att ta ut semesterdagar som du ännu inte intjänat, tillämpas. 

7. Uppsägningstid 

Vill du eller din arbetsgivare avsluta din anställning måste uppsägningstiden iakttas. Ett anställningsavtal ska innehålla information om hur lång denna är. Om inget annat anges i avtal eller kollektivavtal har du som anställd en månads uppsägningstid när du säger upp dig själv. Blir du däremot uppsagd har du rätt till längre uppsägningstid beroende på hur länge du varit anställd. I avsaknad av kollektivavtal har den uppsägningstid som anges i Lagen om anställningsskydd (LAS) företräde, oavsett vad som står i avtalet.

Är du anställd i en tidsbegränsad anställning ska i stället information om anställningens slutdag anges och vilka förutsättningar som gäller för det fall att anställningen ska avslutas i förtid. 

8. Förmånsbil/tjänstebil 

Om ditt arbete kräver en bil kan arbetsgivaren tillhandahålla sådan åt dig. Detta kan antingen ske genom en tjänstebil, som du får förfoga över under arbetstid, eller en förmånsbil som du får utnyttja även privat. Anställningsavtalet bör ange om en förmånsbil eller tjänstebil tillhandahålls, samt vilka villkor dessa underkastas. För förmånsbilens del bör anges hur milrapportering ska ske, vilken milersättning som ges samt vilka rutiner som finns vid eventuell längre frånvaro från arbetet. 

9. Särskilda överenskommelser 

Har din arbetsgivare lovat dig kompensationsledighet? Eller övertidsersättning? Kanske har ni kommit överens om att du ska få jobba hemma varannan tisdag? Anställningsavtalet bör skriftligen ange sådana överenskommelser. 

På arbetsplatser som saknar kollektivavtal kan även många försäkringar som annars skulle utgå saknas. Däribland sjukförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring eller trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Detta innebär dock inte att du och din arbetsgivare är förhindrade från att komma överens om att teckna sådana försäkringar ändå. I sådana fall ska detta tydligt framgå.

Fyra fallgropar att se upp för gällande anställningsavtalets innehåll

1. Snåriga konkurrensklausuler 

Inom ramen för anställningsavtalets innehåll finns konkurrensklausulen, en bestämmelse som begränsar den anställdes möjlighet att engagera sig i konkurrerande verksamhet efter anställningens slut. En sådan klausul kan orsaka problem för den som önskar byta arbetstagare, och kan resultera i att du som anställd sätts i karantän under en viss tid. Konkurrensklausuler kan inte vara utformade hur som helst, utan de underkastas ett skälighetskrav.

Detta innebär bland annat att en konkurrensklausul inte kan sträcka sig hur långt som helst i tiden, eller att en person som på grund av en konkurrensklausul är oförmögen att ta nytt arbete inte ska stå utan ekonomisk kompensation. Har du ingått i en konkurrensklausul kan det dock vara mycket svårt att få denna hävd eller förändrad, även om den är uppenbart oskälig.

2. Semesterlön inbakad i ordinarie lön 

För en provisionsavlönad arbetstagare beräknas semesterlönen med utgångspunkt i vad som intjänats under året som föregick det år då semestern ska tas ut, det så kallade intjänandeåret. Ibland införs avtalsvillkor med innebörden att semesterlönen intjänas successivt i den ordinarie lönen som betalas ut. Detta riskerar att ge dig som anställd en lägre semesterlön än vad du är berättigad. Dessutom strider sådana klausuler mot Semesterlagen, som anger att semesterlön ska betalas ut i samband med ledigheten. Upptäcker du ett sådant villkor i ditt anställningsavtal finns anledning att vara skeptisk, och du bör kontakta ditt fackförbund för rådgivning. 

3. Skiljedomsklausuler 

När tvist uppstår med anledning av ett anställningsförhållande, kan saken behöva prövas rättsligt. Detta görs oftast i allmänna domstolar. En skiljedomsklausul är ett avtalsvillkor som innebär att tvister med anledning av anställningsförhållandet hänskjuts till skiljeförfaranden. Detta är en privat process, där parterna betalar såväl skiljemännen (domarna), som ombud och eventuella sakkunniga. En sådan process riskerar att bli väldigt kostsam och täcks ofta inte heller av facklig rättshjälp. 

4. Kvittningsmedgivanden

Det finns ett starkt löneskydd i svensk lagstiftning. Arbetsgivare saknar därför som huvudregel möjlighet att göra avdrag på en anställds lön för skulder som de menar att den anställde har till dem. Genom ett kvittningsmedgivande, vilket är en skrivelse där en arbetstagare godkänner att arbetsgivaren kvittar dennes lön, ges arbetsgivaren möjlighet att göra sådana avdrag. Kvittningsmedgivanden införs ofta slentrianmässigt i anställningsavtal. Viktigt att komma ihåg är att du som anställd vid vilken tidpunkt som helst kan återkalla ditt kvittningsmedgivande, även om det står med i ditt anställningsavtal. 

Mer att läsa innan du ska skriva på ett anställningsavtal

Här reder vi ut fler saker att tänka på innan du ska skriva på ditt anställningsavtal! Ibland kan anställningsavtal innehålla andra skrivningar som kan vara bra att vara uppmärksam på. Här nedan har du en guide om klausuler, förbud och plikter som kanske finns med i just ditt avtal.

Anställningsavtal för säljare är ofta mer komplexa och kräver därför grundlig granskning. Så att du kan gå in i din nya anställning med de bästa förutsättningarna – och utan att bli lurad. I den här guiden får du en checklista för att granska anställningsavtalet!

Vi reder ut skillnaden mellan fack och a-kassa en gång för alla!

A-kassan och facket är två åtskilda organisationer under samma paraply – och du behöver båda för att ha ditt på det torra!

I den här guiden får du bland annat lära dig:

– Varför du behöver vara medlem i både a-kassa och fackförbund
– Hur du behåller 80 % av din individuella lön upp till 50 000 kronor om du blir utan jobb 
– Varför det är extra fördelaktigt för dig som säljare att ha kostnadsfri tillgång till juridisk hjälp

Föräldraledig med rörlig lön – hur funkar det? Men innan du ger dig ut på barnvagnspromenader och besök på Junibacken behöver du stämma av läget på jobbet.
Vad gäller exempelvis vid föräldrapenning med provisionslön? Få koll på dina individuella villkor och undvik de värsta fallgroparna.

I den här guiden reder vi ut vad som gäller.

Få en fördjupad förståelse för anställningsavtal och dess komplexitet. Utforska olika aspekter såsom innehållet i anställningsavtal, muntliga avtal vid anställning, förändring av anställningsavtal, omreglering av anställningsvillkor eller villkorsförändringar, samt lär dig från exempel på tvister kring anställningsavtal. Upptäck hur dessa faktorer kan påverka din arbetsrelation och få insikter för att navigera genom dem

Få hjälp att granska ditt avtal hos Säljarnas. När man jobbar med sälj, affärer och avtal, så tenderar man att fokusera på sina kunder – men glömmer alltför ofta bort sig själv. Därför erbjuder vi dig en kostnadsfri avtalsgranskning med Avtalskollen. Vi ser igenom ditt anställningsavtal så att du kan undvika potentiella fallgropar och säkerställa dina rättigheter. Du behöver vara medlem hos oss för att ta del av avtalskollen.

Granska alltid ditt anställningsavtal för att förstå innebörden och kontakta Säljarnas om du har frågor.