Bli medlem
HemAnställning & trygghetUppsägning eller avskedAvsked från tjänst

Avsked från tjänst

För att en arbetstagare ska kunna få avsked från tjänst krävs att han eller hon har brutit mot anställningsavtalet med arbetsgivaren på både ett grovt och medvetet sätt. Eftersom avskedande är ett allvarligt ingripande är det viktigt att arbetsgivaren följer de formella krav som finns.

En arbetsgivare kan endast i undantagsfall avskeda en arbetstagare. Avsked från tjänst innebär att arbetstagaren får lämna sin anställning direkt, d v s utan någon uppsägningstid.

Grund för avsked

Det måste alltid finnas en grund för avsked. Avskedande får endast tillgripas när det gäller grov misskötsamhet från den anställdes sida. Arbetstagaren ska avsiktligt, eller genom grov vårdslöshet, på något sätt ha skadat arbetsgivaren eller någon arbetskamrat.

Grund för avsked är t ex misshandel, stöld från arbetsgivare, illojal konkurrens, illojala kontakter samt röjande av företagshemligheter i avsikt att skada företaget. Det är i princip fråga om samma omständigheter som vid uppsägning på grund av personliga skäl, men förseelserna är mer graverande.

När det gäller stöld, förskingring eller grovt slarv med arbetsgivarens pengar har Arbetsdomstolen intagit en mycket sträng hållning i sina domar. För att en anställd ska bli avskedad från jobbet kan det här räcka med förhållandevis små värden.

Exempel – Stöld från arbetsgivare

I båda dessa exempel gällde det stöld från arbetsgivaren, där en anställd anklagades för att ha stulit 60 kr i och i ett annat fall stöld av två bromsbelägg till en bil. Arbetsgivaren hade i båda fallen rätt att avskeda den anställde. Arbetsgivaren har bevisbördan för att de aktuella omständigheterna föreligger. Han eller hon måste kunna visa en ordentligt underbyggd och tillförlitlig utredning om anledningen till varför han avskedar en arbetstagare. Någon omplaceringsskyldighet finns inte i en avskedandesituation. Vidare saknar arbetstidens längd någon betydelse för frågan om en anställd ska kunna avskedas eller inte.

Besked om avsked

Det är viktigt att en arbetsgivare även i ett avskedandefall agerar snabbt mot den aktuella misskötsamheten eller förseelsen. Arbetsgivaren måste ge besked om avsked inom två månader från det att han fick kännedom om händelsen ifråga.

Om det inte genast går att överblicka en förseelse – den kanske måste utredas – räknas perioden från den tidpunkt som förseelsen blev klarlagd.

Undantag från tvåmånadersregeln kan göras om arbetsgivaren – på arbetstagarens begäran – går med på att senarelägga avskedandet. Arbetsgivaren bör då påbörja avskedsförfarandet och därefter ajournera det.

Varsel om avsked

En arbetsgivare som vill avskeda en arbetstagare ska underrätta både arbetstagaren och den lokala fackliga organisation som han eventuellt tillhör. Varsel om avsked ska ske minst en vecka i förväg. Båda parter har sedan rätt till överläggning om de begär detta inom en vecka efter varslet.

Arbetsgivaren får inte verkställa avskedandet förrän efter överläggningen med den fackliga organisationen. Det är viktigt att arbetsgivaren följer de formella reglerna gällande varsel om avsked. I flera fall har arbetsgivare fått betala skadestånd eftersom de inte underrättade korrekt. Detta trots att avskedandena som sådana alltså var lagligt grundade.

Arbetsgivaren kan efter överläggningen bestämma sig för att inte avskeda den anställde. Det kanske har begåtts något misstag eller framkommit något annat som gör att grund för avskedande saknas. Arbetstagaren har rätt till både lön och andra förmåner under varseltiden. Arbetsgivaren kan dock stänga av arbetstagaren från arbetet under tiden, om det är motiverat av t ex utredningsskäl eller andra omständigheter.

Skriftligt besked

Ett avskedande ska göras skriftligen. I ett besked om avsked måste arbetsgivaren ange vad den anställde ska göra om han t ex vill förklara avskedandet ogiltigt eller begära skadestånd. Om arbetstagaren begär det ska arbetsgivaren också lämna en skriftlig motivering till avskedandet.