Chat with us, powered by LiveChat Köplagen - Säljarnas
HemKunskap & inspirationLagarKöplagen

Köplagen

Konsumentköplagen (privatkonsumenternas köp). Till skillnad från Konsumentköplagen är den allmänna Köplagen dispositiv. Den kan med andra ord helt eller delvis ersättas av ett avtal mellan parterna.

Köplagen ger besked om säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter och den är utformad främst för köp av varor. Den gäller i stort sett alla köp utom dem som regleras i Ett köpeavtal kan vara muntligt eller skriftligt. Om det är muntligt och bara gäller köp av en vara till ett visst pris gäller i övrigt Köplagens regler. Men om avtalet ingåtts skriftligen gäller den överenskommelsen. Om till exempel köparen beställer varor och säljaren lämnar en orderbekräftelse gäller villkoren i den.

När är det fel på varan?

I Köplagens 17 § anges några allmänna regler om hur varor ska vara beskaffade.

De ska

  • vara ägnade för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används.
  • vara ägnade för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.
  • ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov
    eller modell.
  • vara förpackade på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Om varan avviker från vad som sägs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. 

Säljarens ansvar

Varan anses också felaktig om den inte överensstämmer med den information
som köparen fått före köpet i till exempel annonser och broschyrer. Detta innebär att säljaren har ett ansvar för vad som utlovats i marknadsföringen om det kan antas ha inverkat på köpet. Säljaren ska också upplysa köparen om eventuella brister hos varan.

Om det är något fel på varan kan köparen kräva att säljaren avhjälper felet om det inte orsakar oskälig kostnad, levererar en ny vara, drar av på priset eller i vissa fall häver köpet. Köparen har också rätt till skadestånd vid fel på varan eller dröjsmål med leveransen.
En viktig nyhet i lagen är reglerna om skadestånd vid försenad leverans eller fel på varan. Här har säljaren fått ett betydligt större ansvar än tidigare för störningar som säljaren inte kan lastas för, till exempel tekniska problem i produktionen (säljarens kontrollansvar). Bara om hindren ligger utanför säljarens kontroll och säljaren rimligen inte kan ha räknat med dem eller undvikit dem går säljaren fri från ansvar.

Köparens ansvar

Om köparen dröjer med att betala kan säljaren kräva betalning eller häva köpet. I båda fallen kan säljaren fordra skadestånd. Säljaren får också vägra att leverera varan innan den betalats.
Om betalningen kommer sent har säljaren rätt till dröjsmålsränta och rätt att hålla inne varan. Köparen är skyldig att medverka till köpet genom att hämta eller ta emot varan.
Anser köparen att varan levererats för sent eller att den är felaktig kan inte köparen vägra att ta emot den. Vid en tvist med säljaren är köparen skyldig att vårda varan tills tvisten har lösts.