Bli medlem
HemKunskap & inspirationLagarVad är Köplagen?

Vad är Köplagen?

Köplagen är en svensk lag som ger besked om säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter, och är främst utformad för köp av varor. Lagen innehåller bestämmelser om bland annat vilka rättigheter och skyldigheter köpare och säljare har, vad som gäller vid fel på varan, när varan ska levereras och betalas, och vilka regler som gäller vid ångerrätt och reklamation.

När gäller Köplagen?

Köplagen gäller när det finns avtal om köp av lös egendom mellan näringsidkare och konsumenter. I Köplagens 17 § anges några allmänna regler om hur varor ska vara beskaffade.

De ska:

  • vara ägnade för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används.
  • vara ägnade för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.
  • ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov
    eller modell.
  • vara förpackade på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.
  • Om varan avviker från vad som sägs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig. 

Vad är det för skillnad mellan Köplagen och Konsumentköplagen?

Vad är det då för skillnad mellan Köplagen och Konsumentköplagen? Konsumentköplagen är en specifik lag som gäller när en konsument köper en vara av en näringsidkare. Konsumentköplagen ger konsumenter starkare skydd än vad som ges av köplagen, eftersom konsumenter anses vara den svagare parten i avtalet. Konsumentköplagen innehåller bland annat bestämmelser om konsumentens rätt till att reklamera en vara vid fel, konsumentens rätt till avhjälpande, omleverans, prisavdrag och hävning av köpet.

Säljarens kontrollansvar

Varan anses också felaktig om den inte överensstämmer med informationen som köparen fått före köpet i till exempel annonser och broschyrer. Det är då som säljarens kontrollansvar träder in. Säljaren ska ta ansvar för vad som utlovats i marknadsföringen om det kan antas ha inverkat på köpet. Man behöver även upplysa köparen om eventuella brister hos varan.

Om det är något fel på varan kan köparen kräva att säljaren avhjälper felet om det inte orsakar oskälig kostnad, levererar en ny vara eller drar av på priset. I vissa fall behöver säljaren häva köp enligt Köplagen. Köparen har också rätt till skadestånd vid fel på varan eller dröjsmål med leveransen.

En viktig nyhet i lagen är reglerna om skadestånd vid försenad leverans eller fel på varan. Här har säljaren fått ett betydligt större ansvar än tidigare för störningar som säljaren inte kan lastas för, till exempel tekniska problem i produktionen (säljarens kontrollansvar). Bara om hindren ligger utanför säljarens kontroll och säljaren rimligen inte kan ha räknat med dem eller undvikit dem går säljaren fri från ansvar.

Köparens ansvar

Om köparen dröjer med att betala kan säljaren kräva betalning eller häva köpet. Enligt Köplagen kan säljaren då fordra skadestånd. Säljaren får också vägra att leverera varan innan den betalats.

Om betalningen kommer sent har säljaren rätt till dröjsmålsränta och rätt att hålla inne varan. Köparen är skyldig att medverka till köpet genom att hämta eller ta emot varan. Anser köparen att varan levererats för sent eller att den är felaktig kan inte köparen vägra att ta emot den. Vid en tvist med säljaren är köparen skyldig att vårda varan tills tvisten har lösts.