Karriär

Tips inför ditt medarbetarsamtal      

2024/04/24

Ett medarbetarsamtal är en värdefull möjlighet för både personlig och professionell utveckling. Det är en tid för reflektion över det gångna året och en chans att sätta riktning för framtiden. Det ger dig även möjlighet att presentera dina prestationer, uttrycka dina karriärmål och diskutera hur du och din chef tillsammans kan arbeta mot dessa mål. Här är några konkreta tips för att du ska kunna utnyttja ditt medarbetarsamtal till fullo.

Vad är ett medarbetarsamtal?

Ett medarbetarsamtal är en strukturerad diskussion mellan en anställd och chef. Syftet med samtalet är att utvärdera den anställdes prestationer, diskutera den yrkesmässiga utvecklingen och sätta mål för framtiden. Det är en möjlighet för båda parter att öppet och ärligt utbyta feedback, identifiera områden för förbättring och stärka arbetsrelationen.

Så bör du förbereda dig inför medarbetarsamtalet

Inför medarbetarsamtalet är det viktigt att ta sig tid att noggrant förbereda och reflektera över din roll och dina prestationer. Denna förberedelse hjälper inte bara till att göra samtalet mer givande, utan också att tydligt formulera dina tankar och förväntningar. Här följer några punkter att tänka på när du ska förbereda dig inför medarbetarsamtalet:

  1. Identifiera dina kompetenser och de områden där du önskar ytterligare utveckling.
  2. Fundera på dina egna karriärmål och vad du strävar efter professionellt.
  3. Förbered förslag på hur din chef kan bistå dig i din utveckling och vilket stöd du behöver för att nå dina mål.
  4. Förbered konstruktiv feedback till din chef, med både positiva punkter och förbättringsområden.

Det här ska du tänka på under samtalet

Ett väl genomfört medarbetarsamtal är en gyllene möjlighet att inte bara ta emot värdefull feedback, utan även att aktivt delta i att forma din framtid på arbetsplatsen. Här är några strategier som kan hjälpa dig att göra samtalet så framgångsrikt som möjligt.

Delta aktivt och engagerat

En av nycklarna till ett produktivt medarbetarsamtal är ditt engagemang. Visa att du är fullt närvarande genom att lyssna aktivt, nicka, ställa följdfrågor och reflektera över det som sägs. Detta visar att du värderar samtalet och är seriös om din utveckling.

Ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt

Förbered dig för att dela med dig av din egen feedback på ett öppet och ärligt sätt. Diskutera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. På samma sätt, när du tar emot feedback, se det som en chans att växa professionellt. Fråga om exempel eller detaljer om du behöver mer klarhet.

Formulera och diskutera dina ambitioner

Var tydlig med dina karriärambitioner och diskutera dem med din chef. Det är viktigt att ni tillsammans identifierar de steg som krävs för att nå dessa mål, och vilket stöd du behöver från din chef eller organisationen.

Hantera kritik på ett produktivt sätt

Om du möter kritik, försök att se det som en möjlighet att förbättra dig. Istället för att svara defensivt, ställ klargörande frågor och överväg vad du kan lära av feedbacken. Planera hur du kan ta till dig och implementera dessa insikter i ditt arbete.

Be om exempel och klargöranden

Om du känner dig osäker på någon del av feedbacken du får, tveka inte att be om specifika exempel. Detta hjälper dig att förstå sammanhanget bättre och ger dig konkreta punkter att arbeta på.

5 saker att undvika under samtalet

  1. Undvik konfrontativt beteende och aggressiva svar.
  2. Ignorera inte feedback, utan använd den för att förbättra dig.
  3. Undvik personliga angrepp eller anklagelser.
  4. Ställ inte orealistiska krav eller sätt ogenomförbara mål.
  5. Skjut inte upp svåra ämnen; ta upp dem istället på ett konstruktivt sätt.

Hur ofta har man medarbetarsamtal?

Du bör åtminstone ha ett medarbetarsamtal varje år och planera in en uppföljning en tid därefter. Använd dessa tillfällen för att granska hur det går med de mål som satts upp och andra viktiga punkter som kommit upp under samtalet.

Är det obligatoriskt?

Medarbetarsamtal är inte obligatoriskt enligt lag. Dock är det mycket vanligt att arbetsgivare använder medarbetarsamtal som en del av sitt personalutvecklingssystem. Många organisationer ser stort värde i att regelbundet hålla dessa samtal för att främja öppen kommunikation och stödja medarbetarens utveckling.