Lön

Färsk lönestatistik – detta är branscherna där säljarna tjänar mest och minst

2024/02/16

Försäljningslönebarometern för 2024 är här. Statistiken visar på hela 52 procents skillnad mellan den bransch med de högsta lönerna inom försäljning och de lägsta. Här får du hela listan!

Försäljningslönebarometern genomfördes första gången 2017 och är en årligt förekommande undersökning. Huvudsyftet är att kartlägga löner, bonusar och förmåner för personer som arbetar med försäljning i Sverige.

Personalansvar och storlek på budget påverkar

Liksom tidigare år visar data att det finns ett samband mellan storleken på budgeten och lönenivån, även om det finns undantag från denna regel. Variationen i lön mellan olika branscher och det faktum att en stor budget i en bransch inte alltid anses vara stor i en annan bidrar till dessa avvikelser. Individer utan budgetansvar rapporterades ha en avsevärt lägre genomsnittlig månadslön på 40 974 kronor, i jämförelse med genomsnittet på 51 910 kronor för hela gruppen utan personalansvar.

Ökad klyfta på grund av lågkonjunktur

Sedan den första Försäljningslönebarometern genomfördes 2017 har löneskillnaden mellan de med stor respektive mindre budget varit konsekvent, men i år observerades en ökad klyfta, vilket tros vara relaterat till den rådande lågkonjunkturen och de stora fluktuationerna i den rörliga lönen. Det framstår därmed som att tillgången till en budget kopplad till försäljningsarbetet är en grundläggande faktor för högre lön. Tydliga målsättningar och, som vi antar, regelbunden uppföljning av dessa bidrar till att tydliggöra individens prestationer, vilket i sin tur leder till högre löneutveckling.

Stor skillnad i lönenivåer mellan olika branscher

Signifikanta skillnader i genomsnittliga månadslöner mellan branscher har observerats, där Data & IT-sektorn exempelvis hade en 24 procent högre lönenivå än genomsnittet och hela 52 procent högre än inom Handeln. Denna skillnad mellan branscher har dock minskat jämfört med föregående år. Det antas att detta delvis beror på att vissa branscher påverkats mer av den ekonomiska nedgången, vilket resulterat i en minskning av den rörliga lönedelen i vissa sektorer samtidigt som den fortsatt att öka i andra.

Redan under 2020 började skillnaderna mellan branscherna att minska, en trend som förstärkts under det gångna året. Den långsiktiga minskningen kan bero på minskade andelen som har provision i kombination med den lägre andelen rörlig lön jämfört med 2019. Generellt sett tenderar branscher med en högre genomsnittslön att ha en större andel rörlig lön. En tydlig koppling finns också mellan lön och tillgång till budget; Handelssektorn är till exempel markant underrepresenterad när det gäller budgetansvar. och individer utan budgetansvar har i allmänhet lägre löner.

Snittmånadslöner (fast och rörlig), personer utan personalansvar, för de mest förekommande branscherna i undersökningen

Data & IT64 436 kr
Medicin/bioteknik/kemi62 614 kr
Media59 275 kr
Hälso- och sjukvård58 482 kr
Reklam/PR/marknadsföring57 963 kr
Annan konsultverksamhet56 028 kr
Transport/kommunikation53 124 kr
Bygg52 560 kr
Övrig tillverkningsindustri51 493 kr
Energi50 502 kr
Fordonsindustri49 754 kr
Telekommunikation46 042 kr
Verkstadsindustri44 958 kr
Handel42 199 kr
Snittet för samtliga 25 branscher51 910 kr

Mer om undersökningen

Undersökningen presenteras varje år av Säljarnas riksförbund. Enkäten för årets Lönebarometer har utformats av Försäljningschefen Sverige AB med rådgivning från undersökningsbolaget Regi Research & Strategi. Undersökningen genomfördes som en webbaserad enkät och datainsamling gjordes januari 2024. Drygt 4 300 personer från hela Sverige har deltagit. Personer som tillsammans representerar över 34 olika titlar, både säljande personal och ledare för säljande personal. Av respondenterna var 72 procent män och 28 procent kvinnor. 23 procent av respondenterna hade personal eller arbetsledningsansvar. Respondenterna var verksamma inom 25 olika branscher och återfanns inom samtliga län i Sverige även om en majoritet av dessa arbetade i någon av de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Källa: Försäljningslönebarometern 2024

Som medlem har du möjlighet att ta del av lönebarometern direkt i inloggat läge på “Mina sidor”. Ta chansen att utforska lönestatistik och få värdefulla insikter för din karriärutveckling!