Tjänstepension enligt kollektivavtal

2016/08/29

Tjänstepension enligt kollektivavtal är en värdefull förmån som erbjuds av många arbetsgivare som ett sätt att säkerställa sina anställdas ekonomiska välbefinnande efter pension. Denna form av pension är en del av ett avtal som förhandlats fram mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar och gäller vanligtvis för arbetstagare inom specifika branscher eller sektorer.

Individuell tjänstepension eller ITP-pension?

Om ett företag eller en företagare är ansluten till Svenskt Näringsliv eller om företaget har tecknat ett så kallat hängavtal för arbetare och/eller tjänstemän, gäller kollektivavtal för de anställda. Här förklarar vi vad individuell tjänstepension och ITP-pension innebär.

Vad är ITP?

I kollektivavtalet ingår bland annat krav på anslutning till ITP-planen för anställda tjänstemän och AMF för arbetare. I båda fallen rör det sig om kollektiva pensionsförsäkringar, så kallad planpension.

Tjänstepension enligt ITP-plan kan ej tecknas via ett hängavtal. Om arbetsgivaren är i sådana fall hänvisad till att teckna en alternativ tjänstepension (se nedan) Säljarnas kan erbjuda ett kollektivavtal som hänvisar till SPP.

Kravet på anslutning till ITP respektive AMF är inte helt hundraprocentigt. Det finns vissa frikretsar för vilka anslutningen inte är obligatorisk.

Avseende tjänstemän är frikretsarna i huvudsak följande:

  • delägare i enkelt bolag
  • delägare i handelsbolag och dennes make
  • i ett aktiebolag den som ensam eller tillsammans med make och barn äger 1/3 eller mer av aktierna
  • vd
  • tjänsteman i befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen.

Observera att varje delägare i enkelt bolag eller handelsbolag tillhör frikretsen. Tecknade pensioner, antingen i Alecta eller i ett försäkringsbolag, blir avdrags­gilla i den privata inkomstdeklarationen inom den avdragsram som är medgiven (35 procent av inkomst upp till 20 bb samt 25 procent på lönedelar mellan 20 och 30 bb).

ITP utan kollektivavtal

Vid ITP utan kollektiv är företag är inte heller skyldiga att hålla med tjänstepension. På individuell basis kan dock tecknas alternativ tjänstepension i något annat livbolag än Alecta t.ex. SPP.

Förutom frikretsen kan man teckna individuell tjänstepension på anställd, som har ett mindre ägarintresse än 1/3, dock ska den anställde äga minst 10 procent. För tjänstemän utanför ägarkretsen gör livförsäkringsbolagen en särskild prövning.

Vad är individuell tjänstepension?

En individuell tjänstepension kännetecknas av, som namnet anger, att pensionen utformas efter individens (den anställdes) önskemål och förutsättningar. Varje människa har speciella önskemål hur ens privata ekonomi ska utformas både idag och i framtiden. Varför inte låta dessa önskemål även påverka valet av pensioneringen om möjligheten finns att välja någon annan form än en kollektiv lösning?

Den valfrihet man har vid utformandet av individuell tjänstepension kan exempelvis påverka pensionens storlek, premiens storlek, utbetalningstid. Vidare finns möjlighet att välja pensionsålder (dock tidigast 55 år) och att inom tämligen vida gränser kunna variera premien år från år.

Avsikten med all pensionsförsäkring är att man dels vill förstärka sin egen ålderspension och dels att man vill trygga familjens ekonomi om man skulle gå bort i förtid. Dessutom vill man ha ersättning, förutom det som betalas ut från den allmänna försäkringen, vid sjukdom.

Vilket alternativ ska jag välja?

Det är viktigt att valet mellan de olika pensionssystemen görs efter en noggrann utredning. I vissa fall är ITP att föredra, i andra fall individuell tjänstepension.

ITP­planen omfattar i huvudsak ålderspension, familjepension, sjukpension och delpension. Förmånerna är beroende av den anställdes lön och anställningstid.

Samma förmåner kan erbjudas individuellt. Skillnaden är att den egna utformningen ger frihet att lägga en annan tyngdpunkt på exempelvis efterlevandepensionen i förhållande till egenpensionen än vad planpension gör.

Skatteregler

Företaget har avdragsrätt för individuell tjänstepension under förutsättning att den anställde inte omfattas av allmän planpension. Avdraget får högst vara 35 procent av till den anställde utbetald lön (under räkenskapsåret eller under året dessförinnan) maximerad till 10 bb och 35 procent av lönen. För en allmän pensionsplan är premien i sin helhet avdragsgill för arbetsgivaren.