Ger sjukskrivning rätt till semesterersättning?

Svar

Hur mycket semesterersättning är man berättigad till när man varit sjukskriven i två år? När ska den betalas ut?

Ledighet på grund av sjukdom är semesterlönegrundande upp till 180 dagar under intjänandeåret. Begränsningar gäller den sammanlagda frånvarotiden under varje intjänandeår. Frånvarotiden räknas kalendariskt, det vill säga även lördagar, söndagar och andra helgdagar.

Varje intjänandeår har arbetstagaren rätt till 180 dagars semesterlönegrundande frånvaro (så kallad prioriterad frånvaro). Som yttersta gräns gäller dock att när sjukfrånvaron pågått oavbrutet i två hela intjänandeår upphör frånvaron att vara semesterlönegrundande.

För varje frånvarodag ska arbetsinkomsten ökas med ett belopp som motsvarar arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst i anställningen under övrig tid av intjänandeåret, det vill säga semesterlönen beräknas på den lön som det kan antas att arbetstagaren skulle ha haft om han varit i tjänst.

Semesterlönen och semesterledigheten sparas och tas ut när arbetstagaren återkommer i tjänst.