Semesterersättning vid sjukskrivning

Fråga:

Har man rätt till semesterersättning när man är sjukskriven?

Har man rätt till semesterersättning när man varit sjukskriven i två år? När ska den i så fall betalas ut?

Svar

Sjukskrivning är semestergrundande. Du har rätt till semesterersättning vid sjukskrivning upp till 180 dagar under intjänandeåret. Begränsningar gäller den sammanlagda frånvarotiden under varje intjänandeår. Frånvarotiden räknas kalendariskt, det vill säga även lördagar, söndagar och andra helgdagar.

Hur beräknas semesterlön vid sjukskrivning?
Varje intjänandeår har arbetstagaren rätt till 180 dagars semestergrundande frånvaro (så kallad prioriterad frånvaro). Som yttersta gräns gäller dock att när sjukfrånvaron pågått oavbrutet i två hela intjänandeår upphör semestererlön vid sjukskrivning.

För varje frånvarodag ska arbetsinkomsten ökas med ett belopp som motsvarar arbetstagarens genomsnittliga dagsinkomst i anställningen under övrig tid av intjänandeåret, det vill säga semesterlönen beräknas på den lön som det kan antas att arbetstagaren skulle ha haft om han varit i tjänst.

Semesterlönen och semesterledigheten sparas och tas ut när arbetstagaren återkommer i tjänst.