Condictio indebiti – Felaktig löneutbetalning

Fråga:

Får jag behålla felaktigt utbetald lön?

Jag fick för sju månader sedan, av misstag, felaktigt utbetald lön. Lönen blev utbetald två gånger, ett fel som bankgirot gjorde. Min arbetsgivare hade alltså inget med detta att göra. Min sambo sköter betalning av räkningar o.dyl, vilket resulterade i att ingen av oss märkte att jag fått för mycket lön, utan använde pengarna.

Nu har jag fått ett anspråk på dessa pengar, där bankgirot vill att jag betalar tillbaka dem inom två veckor.

Jag undrar nu om jag har några rättigheter överhuvudtaget angående en felaktig löneutbetalning? Pengarna finns ju inte längre kvar och att skaffa fram dem skulle innebära en stor olägenhet för mig.

De skriver att jag kan inkomma med invändningar mot detta. Men vad skriver jag då? Jag har hört något om "condictio indepiti". Men vet inte riktigt vad det innebär.

Svar

Då en betalning görs av misstag är mottagaren normalt återbetalningsskyldig av det felaktiga beloppet (condictio indebiti). I rättspraxis har dock utvecklats undantag från denna huvudregel. Det anses bland annat att om betalningen mottagits i god tro och beloppet har förbrukats innan betalaren framställt sitt betalningskrav, så är man inte skyldig att återbetala beloppet.

Om du varit i god tro och förbrukat beloppet bör du alltså inte bli återbetalningsskyldig. Av betydelse för bedömningen är bland annat beloppets storlek, vilken typ av arbete du har, om du har fast lön eller inte, om lönen i huvudsak är densamma varje månad eller om den skiftar från en månad till en annan. Utgångspunkten för reglerna om condictio indebiti är att en person betalar till en annan i tro att han är skyldig denne beloppet och att betalningsmottagaren tar emot beloppet av samma övertygelse.

I ditt fall är det inte en traditionell condictio indebiti-situation eftersom banken inte gjorde en felaktig löneutbetalning i tron att banken var skyldig dig pengar utan i stället beror det på att en felaktig förmedling har skett (två gånger i stället för en gång). Men detta bör inte innebära en annan bedömning enligt min mening.