Sekretessklausul

Fråga:

Vad innebär sekretessklausulen?

Vad innebär sekretessklausulen och vad betyder följande: XX skall vare sig under
anställningstiden eller 12 månader efter dess upphörande till någon utomstående röja
information rörande Bolaget, dess anställda, kunder och leverantörer som Bolaget rimligen
önskar hålla konfidentiell. Detta gäller dock inte information som XX enligt lag är förpliktigad
att uppge eller om informationen redan är allmänt känd på annat sätt än genom brott mot
detta avtal. Hur blir det om jag börjar som egen eller hos konkurrent i samma bransch.

Svar

Den klausul du frågar om gäller en sekretessklausul om att inte för andra berätta uppgifter
som bolaget anser vara konfidentiell information. Frågan är vad som kan anses vara
hemligheter som bolaget \”rimligen önskar hålla konfidentiellt\”. Ledning för den tolkningen
kan hämtas från gällande lagstiftning på området, lag om skydd för företagshemligheter, där
det stadgas skydd för att anställda och tidigare anställda inte kan röja företagshemligheter.
Detta är sådan kunskap som man upparbetat bara under anställningen på detta företag och
som du inte annars kunnat inhämta på annat sätt än att vara anställd där. Konfidentiell
information kan gälla speciella produktkunskaper, tillverkningssätt och vinstmarginaler
gentemot kunder etc.


Förpliktelsen enligt klausulen är begränsad till 12 månader, men förpliktelsen enligt den
gällande lagstiftningen kan hänga kvar längre och även om du börjar som egen eller som
konkurrent. Det vanligaste är att tvister just uppstår när man går till en konkurrent, eftersom
man jobbar med liknande produkter och berör samma eller samma typer av kunder. En
sekretessklausul förhindrar inte att du konkurrerar men du får alltså inte använda den
specifika kunskapen som du förvärvat på företaget på fel sätt.