Sjukavdrag lön

Fråga:

Ska sjukavdrag dras på den fasta lönen?

Jag har en fundering kring sjukavdrag och lön. Ska avdraget göras på den fasta lönen?

Svar

Vad gäller sjukavdrag och lön ska vi först konstatera att sjuklönen ska baseras på fast kontant månadslön, jämte den beräknade genomsnittsinkomsten per månad av provision, tantiem, bonus, premielön eller liknande lönedelar. Däremot ingår inte förmån av fri bil, kost och bostad i den månadslön från vilket sjukavdrag görs av arbetsgivaren under de första 14 dagarna.

Om man till väsentlig del är avlönad med rörliga lönedelar bör man med arbetsgivaren komma överens om vilket sjukavdrag som ska utgöra den månadslön som sjukavdrag ska göras från.

OBSERVERA att det finns en begränsningsregel som säger att sjukavdraget per dag inte får överstiga fast kontant månadslön x 12 dividerat med 365. Med fast kontant månadslön jämställs här bland annat sådan provision som tjänas in under ledighet utan att ha direkt samband med din personliga arbetsinsats.

Förmedlingsorder, det vill säga egna tecknade order, kan aldrig utgöra underlag för ett sjuklöneavdrag, utan vad som skulle kunna aktualiseras är så kallade direktorder, det vill säga brev- eller telefonorder.