Agentlagen

Fråga:

När går en agent i pension?

Jag jobbar som försäljningschef och har på ett distrikt en agent på provisionsbasis. Detta fungerar
mycket bra, men inför kommande pension vill vi planera framtiden. Vilken pensionsålder gäller i ett
agentsamarbete och kan agenten göra anspråk på agenturen även i framtiden inom bolag eller
familj? Vad säger agentlagen?

Svar

Det är agentavtalet och uppsägningstiderna i lagen om handelsagentur som styr. Där gäller ingen avgång med automatik som med arbetstagare som omfattas av anställningsskyddslagen. Många agenter fortsätter även i hög ålder.

Enligt agentlagen ska en huvudman betala avgångsvederlag när avtalet upphör. Detta gäller inte som huvudregel då det är agenten själv som sagt upp avtalet. Men enligt lagen har agenten rätt till avgångsvederlag även i denna situation »om det på grund av agentens ålder eller sjukdom eller liknande förhållanden inte skäligen kan krävas att han fortsätter sin verksamhet«.

I förarbetena till agentlagen framgår att den ålder som är av betydelse i sammanhanget i normalfallet ligger över den allmänna pensionsåldern. Oftast är det nog en kombination ålder och hälsotillstånd som åberopas.

Om agentavtalet träffats med ett aktiebolag så är bolaget formellt part i avtalsförhållandet. Det är då inte ovanligt att det sker en succession på så sätt att en son eller dotter, som varit engagerad i verksamheten, tar vid när det är ett familjeägt fåmansbolag som är agent. Det sker då med huvudmannens goda minne.

Om aktierna säljs till utomstående eller någon joker plötsligt dyker upp så är ju frågan om de avtalsrättsliga förpliktelserna överhuvudtaget kan fullgöras från agentens (bolagets) sida.

Om inte avtalet då kan sägas upp med omgående verkan så kan huvudmannen alltid frigöra sig från agenten genom att iaktta ordinär uppsägning. Problemet är inte så vanligt i praktiken. För att gardera sig kan huvudmannen i ett agentavtal inta en klausul av innebörd att avtalet förutsätter att NN personligen inte avhänder sig kontrollen alternativt aktivt är engagerad i säljverksamheten. Om agenten inte har andra uppdragsgivare och är för nära knuten till uppdragsgivaren kan det dock bli svårt att få F-skattsedel. Men det är en annan fråga.