Karriär

Uppsägning under föräldraledighet

2024/02/29

Vad säger egentligen lagen om uppsägning under föräldraledighet? I Sverige skyddas arbetstagare genom lagar som syftar till att erbjuda en trygg arbetsmiljö och säkerställa att föräldrar kan återvända till sina jobb efter ledigheten. I denna artikel utforskar vi vad som gäller gällande uppsägning under föräldraledighet, samt vilka rättigheter och skyldigheter både arbetsgivare och arbetstagare har i dessa situationer.

Om du har blivit uppsagd under föräldraledighet

Att bli uppsagd under föräldraledigheten kan kännas både oväntat och orättvist. Om du befinner dig i denna situation är det viktigt att först och främst ta ett steg tillbaka och samla all relevant information för att kunna navigera i din situation på bästa möjliga sätt.

Laglig grund

I Sverige regleras föräldraledighet och uppsägning av flera lagar, däribland föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen. Det är olagligt för arbetsgivare att säga upp en anställd enbart för att denne är, har varit, eller planerar att vara föräldraledig.

Om du däremot blivit uppsagd precis innan föräldraledighet och det föreligger arbetsbrist, kan detta i praktiken innebära att du fråntas det lagstadgade skyddet som garanterar löneutbetalning under uppsägningstiden. Här kan du läsa mer om avsked från tjänst.

Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren har skyldighet att följa lagstiftningen kring uppsägning under föräldraledighet. Det innebär att en uppsägning inte får ha samband med medarbetarens föräldraledighet. Om en arbetsgivare behöver minska sin personalstyrka eller av andra skäl säga upp anställda, måste de kunna visa att uppsägningen inte är kopplad till föräldraledigheten, som exempelvis vid arbetsbrist.

Enligt 11 § 3 st i lagen om anställningsskydd (LAS), framgår att om en arbetstagare uppsägs på grund av arbetsbrist, börjar uppsägningstiden löpa antingen när personen återupptar sitt arbete, helt eller delvis, eller vid den tidpunkt personen planerat återvända enligt sin föräldraledighetsanmälan vid uppsägningstillfället.

Arbetstagarens rättigheter

Arbetstagare har rätt till föräldraledighet enligt svensk lag och ska kunna återgå till sitt arbete under likvärdiga förhållanden efter ledighetens slut. Om en arbetstagare blir uppsagd under föräldraledigheten har de rätt att få beslutet prövat av en arbetsdomstol för att bedöma om uppsägningen varit laglig eller inte.

Att säga upp sig under föräldraledighet – Vad gäller?

I situationer där man vill säga upp sig under föräldraledigheten gäller i princip samma regler som vid en vanlig uppsägning. Det innebär att din uppsägningstid startar från den dag du lämnar in din avskedsansökan, såvida inte en annan överenskommelse nås mellan dig och din arbetsgivare. Det är viktigt att kommunicera din avsikt att säga upp dig skriftligen till din arbetsgivare för att undvika missförstånd.