Skiljeklausul

2016/08/26

Parter kan genom avtal bestämma att eventuella tvister ska hänskjutas till skiljenämnd. Överväg noga innan du skriver på ett avtal med skiljeklausul.

Parter kan genom avtal bestämma att eventuella tvister ska hänskjutas till skiljenämnd. Överväg noga innan du skriver på ett avtal med skiljeklausul.

Vad är skiljeförfarande?

Skiljeförfarande är en rättslig process som används för att lösa tvister mellan parter utan att gå till domstol. I ett skiljeförfarande väljer parterna vanligtvis en tredje part, känd som skiljedomare eller skiljeman, för att höra tvisten och fatta ett beslut. Skiljedomen som utfärdas av skiljedomaren är bindande för parterna, vilket innebär att de måste följa dess beslut.

Fördelar

Fördelarna med skiljeförfarande är att man får ett relativt snabbt avgörande och att man kan besluta att domen ska vara hemlig. Vid komplicerade frågor kan det också vara en fördel att kunna välja skiljemän med specialkunskaper.

Nackdelar

Nackdelen med skiljeförfarande är att det är dyrbart. Förutom eget ombud ska parterna nämligen stå för arvodena till nämndens ledamöter, oftast tre personer.

Vem eller vilka avgör en tvist vid skiljeförarande?

Det är inte ovanligt att skiljemännen begär betydande förskott av kommande arvoden av parterna. Det kan medföra att en mindre företagare eller en arbetstagare måste avstå från skiljeklausulen eftersom han inte har möjlighet att ställa de pengar som krävs till förfogande. Även en mindre tvist kan medföra kostnader på upp emot flera hundratusentals kronor.

Om någon skiljeklausul inte finns med i avtalet prövas tvisten i allmän domstol. Där avlönar staten domarna, vilket innebär att man vid förlust som mest behöver betala sina egna och motpartens rättegångskostnader.