Rörlig lön

Rapport: Så stor del av säljares löner är rörlig

2024/04/26

Lönebarometern 2024 visar på stora skillnader när det kommer till hur stor del av säljares löner som består av en rörlig del. Och andelen helt utan rörlig del fortsätter att öka.

Försäljningslönebarometern genomfördes första gången 2017 och är en årligt förekommande undersökning med huvudsyftet att kartlägga löner, bonusar och förmåner för personer som arbetar med försäljning i Sverige. Årets rapport är baserad på svaren från 4 300 personer. 

Andelen säljare med endast fast lön ökar

Även om de flesta hade någon form av provisions- eller bonussystem saknar dock hela 38 procent helt rörlig lön. Denna andel har ökat frän 26 procent för tre år sedan och 30 procent förtvå år sedan. Jämfört med föregående år är det samma andel utan rörlig lön. Här finns en stor spridning mellan olika roller. Exempelvis 76 procent av Account Managers har rörlig lön medan bara 3 procent av säljassistenterna.

En bild som visar text, skärmbild, Teckensnitt, kvitto

Automatiskt genererad beskrivning

Källa: Lönebarometern 2024


Andel fast och rörlig del 

Andelen rörlig lön av respondenternas totala lönesumma har minskat marginellt (0,1 procentenheter) jämfört med 2023 då den utgjorde 12,5 procent. Den ligger dock fortfarande kraftigt under 2019 då andelen var 19 procent. En förklaring torde vara att andelen som har rörlig lön har minskat över tid vilket också påverkar andelen rörlig lön av den totala lönesumman. 

En bild som visar skärmbild, diagram, text, design

Automatiskt genererad beskrivning

Källa: Lönebarometern 2024

Rapporten visar på stora rörelser gällande den rörliga lönen jämfört med 2023. Till stor del ärdessa rörelser kopplade till bransch. Det har lett till att skillnaden i lön mellan olika branscher minskat sedan förra året. Man kan anta att detta är kopplat till lågkonjunkturen och att den påverkat branscherna olika mycket under 2023. 

Alla förändringarna i andelen rörlig lön är inte kopplade till bransch och detta kan bero på att enskilda företag kan ha påverkats i olika grad och att detta lett till större variationer i utfall av bonus och provision. 

Provisionsmodellerna – tydliga och transparenta?

Så hur upplever de anställda provisionssystemen? Är de tydliga och lätta att förstå? Rapporten visar på att cirka en tredjedel gärna skulle vilja se tydligare och mer transparanta provisionsmodeller. Det är dock uppmuntrande att antalet som uppfattar systemet som fullständigt klart är mer än tre gånger högre än de som anser att det saknar tydlighet. 

Källa: Lönebarometern 2024

Ökad tydlighet – en potential för arbetsgivaren

För arbetsgivare finns en potential i att investera i tydligare provisionsmodeller. Att öka systemens transparens ger sannolikt bättre förståelse och acceptans bland de anställda. Att tydligt kunna se hur det rörliga lönesystemet är kopplat till företagets målsättningar gör det enkelt för de anställda med rörlig lön att förstå̊ vilka insatser som krävs för att påverka deras lön positivt. Detta påverkar i slutänden också företagens resultat.

Om Lönebarometern
Undersökningen är genomförd av Säljarnas riksförbund och datainsamling för årets Lönebarometer gjordes under januari 2024. Drygt 4 300 personer från hela Sverige har svarat. De representerade 34 olika titlar som Account Manager, affärsområdesansvarig, affärsutvecklare, besöksbokare, butikssäljare, försäljningschef, försäljningsdirektör, försäljningsingenjör, innesäljare, Key Account Manager, Sales Development Rep (SDR), säljare, säljassistent, teknisk säljare, utesäljare och fältsäljare och de är verksamma inom 25 olika branscher. Av respondenterna var 72 procent män och 28 procent kvinnor.

Källa: Försäljningslönebarometern 2024