Inspiration

Provisioner och chefer – så nöjda är Sveriges säljare

2024/04/02

Årets Lönebarometer genomfördes under januari i år och 4 300 personer verksamma inom säljyrket fick svara på frågan hur nöjda de är med sina provisioner, utvecklingsmöjligheter och chefer. Läs rapporten här!

Lönebarometern presenteras varje år av Säljarnas riksförbund. Årets undersökning genomfördes under januari 2024 och drygt 4 300 personer från hela Sverige deltog.

Majoritet nöjda men otydliga lönesystem skapar missnöje

Hela 73 procent rapporterade att de var nöjda eller mycket nöjda och bara 8 procent uttryckte missnöje med sitt arbete totalt sett. Lön samt provision- och bonusmodeller var de områden där missnöjet var som tydligast. 31 procent ansåg inte att deras system för rörlig lön var tydligt, vilket rimligen kan vara en bidragande orsak till ökat missnöje.

Hur nöjd eller missnöjd är du totalt sett med ditt nuvarande arbete?

Arbetsuppgifter och chefer

Angående positiva aspekter var 75 procent nöjda med stimulerande och utmanande arbetsuppgifter, medan 69 procent var nöjda med sina närmaste chefer, vilket placerar dessa två faktorer i topp när det gäller vad säljpersonalen uppskattar mest.

Dessa resultat har varit konsekventa sedan den första undersökningen 2017, med endast mindre variationer från år till år.

Hur nöjd eller missnöjd är du med följande variabler på din nuvarande arbetsplats?

Lönegapet mellan kvinnor och män fortsätter minska 

I undersökningen framkom det att mäns fasta löner i genomsnitt var cirka 7 procent högre än kvinnors. När man tog med både fast och rörlig lön i beräkningen, var mäns totala löner fortfarande ungefär 6 procent högre än kvinnors. Denna löneskillnad har dock minskat från tidigare år då den låg på 10 procent och har över längre tid visat en ännu större minskning.

Denna positiva trend med minskande löneskillnader kan delvis förklaras av faktorer som ekonomiska svängningar och förändringar inom specifika branscher. En signifikant variabel är även könsfördelningen inom vissa sektorer, vilken kan påverka genomsnittslönerna, även om datamängden för vissa branscher är för liten för att dra definitiva slutsatser.

De huvudsakliga förklaringarna till löneskillnaderna mellan könen återfinns i två områden. För det första är kvinnor överrepresenterade i roller och branscher med lägre genomsnittliga löner. För det andra tenderar kvinnor i mindre grad att ha budgetansvar, vilket korrelerar med lägre löner.

Specifikt för den vanligaste titeln i undersökningen, Account Manager, var löneskillnaden mellan könen endast 1,2 procent till mäns fördel. När man detaljerat analyserade data utifrån bransch och titel framkom det flera exempel där löneskillnaderna minskar eller till och med är till kvinnors fördel.

Snittmånadslöner kvinnor och män (enbart personer utan personalansvar)

Om Lönebarometern
Undersökningen är genomförd av Säljarnas riksförbund och datainsamling för årets Lönebarometer gjordes under januari 2024. Drygt 4 300 personer från hela Sverige har svarat. De representerade 34 olika titlar som Account Manager, affärsområdesansvarig, affärsutvecklare, besöksbokare, butikssäljare, försäljningschef, försäljningsdirektör, försäljningsingenjör, innesäljare, KeyAccount Manager, Sales Development Rep (SDR), säljare, säljassistent, teknisk säljare, utesäljare och fältsäljare och de är verksamma inom 25 olika branscher. Av respondenterna var 72 procent män och 28 procent kvinnor.