Karriär

Provanställning – det här gäller

2024/03/07

I arbetslivet är en provanställning ett vanligt sätt för arbetsgivare att bedöma en ny medarbetares lämplighet för en specifik tjänst innan en fast anställning erbjuds. Denna period ger både arbetsgivare och arbetstagare en unik möjlighet att utvärdera arbetsrelationen.

Vad innebär det att vara provanställd?

Att vara provanställd innebär att du under en avtalad tidsperiod, vanligtvis sex månader, arbetar för en arbetsgivare under villkor som är lite annorlunda jämfört med en fast anställning. Syftet med provanställningen är att ge arbetsgivaren en chans att se hur du passar in i arbetsmiljön och hur väl du utför dina arbetsuppgifter, samtidigt som du som arbetstagare får möjlighet att känna på jobbet och företagskulturen.

Går provanställning automatiskt över till fast anställning?

Om inget sägs och arbetstagaren fortsätter att arbeta efter provanställningens slutdatum utan att arbetsgivaren gett besked om uppsägning, går provanställningen automatiskt över till en tillsvidareanställning (fast anställning). Detta är det vanligaste scenariot och innebär att arbetstagaren fortsätter att arbeta under samma villkor, men nu med den trygghet som en fast anställning erbjuder.

Rättigheter och skyldigheter

Som provanställd har du i stort sett samma rättigheter som en fast anställd när det gäller arbetsmiljö, lön och andra anställningsförmåner. Det inkluderar rätt till semester, sjuklön och tillgång till företagets välfärdspolitik. Du förväntas däremot att fullfölja dina arbetsuppgifter och följa arbetsplatsens regler och rutiner.

Regler vid provanställning

Regler vid provanställning kan variera beroende på om arbetsplatsen följer ett kollektivavtal eller inte, och de specifika villkoren kan även differera mellan olika kollektivavtal. I situationer där inget kollektivavtal finns, är det lagen om anställningsskydd (LAS) som tillämpas. En arbetsgivare kan avsluta en provanställning utan att behöva ange sakliga grunder och beslutet kan inte utmanas juridiskt, förutsatt att avslutandet inte innebär diskriminering, kränkning av föreningsrätten eller på annat sätt strider mot etablerade principer för god praxis på arbetsmarknaden.

Medlemskap i fackförbund

Om du är medlem i ett fackförbund under provanställning, kräver LAS att arbetsgivaren informerar facket två veckor i förväg och genomför en så kallad överläggning innan uppsägning. Under denna överläggning är det inte ett krav för arbetsgivaren att omvärdera sitt beslut eller förhandla om villkoren för avslutningen av anställningen.

Dock får du eller din fackrepresentant chansen att förstå arbetsgivarens resonemang och ställa frågor kring beslutet. Vi på Säljarnas kan erbjuda råd och stöd i förhandlingar med arbetsgivaren, oavsett om det gäller frågor om uppsägning eller andra arbetsrelaterade situationer. Läs mer om att bli medlem hos oss.

Om du vill säga upp din provanställning

Det finns variationer mellan olika avtalsområden gällande om det krävs ett skriftligt meddelande för att avsluta en provanställning eller inte. Dessutom kan längden på den period som krävs för att avbryta anställningen variera, vilket ofta beror på om du är täckt av ett kollektivavtal. Även om lagstiftningen inte ställer krav på att uppsägningen ska ske skriftligen, är det rekommenderat att ändå lämna ett skriftligt besked till din arbetsgivare om du vill säga upp din provanställning.